งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้อยละของอำเภอทีมี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ กับ ชุมชนและท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ ( ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้อยละของอำเภอทีมี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ กับ ชุมชนและท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ ( ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ร้อยละของอำเภอทีมี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ กับ ชุมชนและท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ ( ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

3 กระบวนการเยี่ยม เสริมพลัง ๑ ) ระดับ จังหวัด และ ระดับ CUP ดูภาพรวมของ DHS ใน ประเด็น - Service Plan / กลุ่มวัย / FCT ๒ ) ระดับตำบล / ชุมชน ดูการ ทำงานเชื่อมต่อเครือข่ายพื้นที่ ตำบล ชุมชน รพ. สต./ ผู้ป่วย ญาติ

4 วัตถุประสงค์การเยี่ยมเสริม พลัง ๑. เยี่ยมชื่นชมเสริมพลังใน การทำงานของพื้นที่ ๒. ติดตามการดำเนินงาน DHS ( ผ่านประเด็น ODOP / FCT)

5 ระดับจังหวัด DHS Service Plan สุขภาพ กลุ่มวัย โดย FCT ระดับบริหาร - SI 3 M - การออกแบบ ระบบบริการ Single Plan Single management ระดับบริการ - แผนงาน / โครงการ บูรณา การ ๓ ประเด็น - บทบาท PM - Best practice

6 ระดับอำเภอ Service Plan สุขภาพกลุ่ม วัย โดย FCT

7

8 ภาคี สุขภาพ ประชา ชน อสม. นัก บริบาล

9 ผลสำเร็จ / ตัวชี้วัด อุบลราช ธานี ศรีสะ เกษ ยโสธ ร อำนาจเ จริญ มุกดาห าร ๑. แผน ยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติ การและ แผนการ ติดตาม ประเมินผล ที่ เชื่อมโยง ระบบบริการ ปฐมภูมิกับ ชุมชนและ ท้องถิ่น อย่าง มีส่วนร่วม ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ผลการตรวจราชการตามตัวชี้วัด

10 ผลสำเร็จ / ตัวชี้วัด อุบลราช ธานี ศรีสะ เกษ ยโสธ ร อำนาจเ จริญ มุกดาห าร ๒. มีแผนบูรณา การ การ จัดบริการใน 5 กลุ่มวัย และ แผนการพัฒนา ระบบบริการ (Service Plan) ในบริบทของ การบริการระดับ ปฐมภูมิ ๑๐๐ ๓. กำหนด อำเภอเป้าหมาย ประจำปี ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อย ละ ๘๐ ๑๐๐ ผลการตรวจราชการตามตัวชี้วัด

11 ผลสำเร็จ / ตัวชี้วัด อุบล ราช ธานี ศรีสะ เกษ ยโส ธร อำนาจเ จริญ มุกดาห าร ๔. มีการประเมินตนเอง (Self- Assessment) โดยใช้แนวทางการ พัฒนา DHS – PCA ๑๐ ๐ ๕. มีการจัดการให้มีการดูแล สุขภาพร่วมกัน เพื่อเพิ่มการ เข้าถึง บริการ ทั้ง Acute & Chronic care ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง (essential care เช่น อุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน Home care & LTC บริการแพทย์ แผนไทย สุขภาพจิตชุมชน การฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริม สุขภาพช่องปาก เป็นต้น ) ๑๐ ๐ ผลการตรวจราชการตามตัวชี้วัด

12 ผลสำเร็จ / ตัวชี้วัด อุบล ฯ ศรีสะ เกษ ยโส ธร อำนาจเ จริญ มุกดาหา ร ๖. จำนวนอำเภอที่มี ระบบสุขภาพระดับ อำเภอ (District Health System : DHS) ที่สามารถ ยกระดับขึ้นหนึ่ง ระดับทุกข้อ หรือเกิน ระดับสามทุกข้อ ตามแนวทางการ พัฒนา DHS – PCA โดย ผู้เยี่ยมระดับ จังหวัด / ระดับเขต (External Audit) ( ยกระดับ ๔ ) ๓.๕๓.๕๓.๖๓.๖๓.๕๓.๕ ๓. ๔๓๓. ๙๓ ๗ การดำเนินงาน Palliative care unit ๑๐๐ ผลการตรวจราชการตามตัวชี้วัด

13 กิจกรรมการพัฒนา ในภาพเขต การ พัฒนา กำลังค น CMCG อสม. นัก บริบา ลฯ ครู กครู ข อุบลรา ชธานี ๓๓๗๕๘๓๓๘๑ ๕๐ ศรีสะ เกษ ๓๒๖๕๖๖๑๔๒ ๔๔ ยโสธร๑๙๔๕๒, ๗๔ ๐ ๗ ๑๘ อำนาจเ จริญ ๑๒๓๕๑๗๔ ๒ ๓ ๑๔ มุกดาห าร ๑๑๓๕๑๖๒๖๒ ๑๔ รวม๑๐ ๗ ๒๕๕๒๑, ๐ ๖๐ ๑๕๑๔๐

14 ผลการเยี่ยมเสริมพลัง จังหวัดอำเภอ ทั้งหมด จำนวน อำเภอที่ เยี่ยมเสริม พลัง ร้อยละ อุบลราช ธานี ๒๕๓ ๑๒ ศรีสะเกษ ๒๒ ๑๐๐ ยโสธร ๙ ๗๗๗. ๗ ๗ อำนาจเจ ริญ ๗ ๒๒๘. ๕๗ มุกดาหา ร ๗ ๗๑๐๐ รวม ๗๐ ๔๑๕๘. ๕๗

15 อุบลราช ธานี นวัตกรรม สื่อสารฉับไว มั่นใจทีมหมอ ครอบครัว อำเภอม่วงสามสิบ การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ และ Application บน อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ ระบบ Android โทรศัพท์ สมาร์ทโฟนต่างๆ ในการเยี่ยมบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง

16 ศรีสะ เกษ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ๑. นวัตกรรมหมู่บ้านกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก โดยไม่ใช้ สารเคมี ” ของอำเภอบึงบูรพ์ ( ปลา กระดี่ กินลูกน้ำ ) ( ตาข่ายมหัศจรรย์ ป้องกันยุงวางไข่ ) ๒. นวัตกรรมชารางจืด ลดสารเคมีใน เลือดเกษตรกร ๓. นวัตกรรมกองทุนกำจัดขยะ

17 ยโสธร นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ๑.นโยบายสาธารณะ วาระอำเภอกุดชุม “ ภาคีร่วมคิด ชุมขนร่วมใจ ต้านภัย เบาหวาน ด้วยการลดหวาน มันเค็ม เติม เต็มออกกำลังกาย ห่างไกลบุหรี่และสุรา ๒.นโยบายหมู่บ้าน ๔ ดี อำเภอกุดชุม ๓.นวัตกรรมกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยระยะ สุดท้าย

18 อำนาจเ จริญ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ๑.โครงการประชาชนอำเภอหัวตะพานลด อุบัติการณ์เบาหวาน ความดัน ๒.โครงการภาคีเครือข่ายอำเภอหัวตะพาน ร่วมป้องกันการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

19 มุกดาห าร นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง นวัตกรรมการประยุกต์ใช้ท่อ PVC ผลิต อุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เช่น ไม้เท้าช่วยเดิน อุปกรณ์ฝึก เดินวอล์กเกอร์ ( สามขา )

20 โอกาสพัฒนา ภาพรวม

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt ร้อยละของอำเภอทีมี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ กับ ชุมชนและท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ ( ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google