งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการประชุมกลุ่มที่ ๓ - พล. ต. อนุสรณ์ นุตสถิตย์ : รอง ผอ. รมน จังหวัด น. ม. หัวหน้ากลุ่ม สมาชิกกลุ่มที่ ๓ กอ. รมน ภาค ๒ สย. ๑ สมท. กอรมน ศปป. ๓ กอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการประชุมกลุ่มที่ ๓ - พล. ต. อนุสรณ์ นุตสถิตย์ : รอง ผอ. รมน จังหวัด น. ม. หัวหน้ากลุ่ม สมาชิกกลุ่มที่ ๓ กอ. รมน ภาค ๒ สย. ๑ สมท. กอรมน ศปป. ๓ กอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการประชุมกลุ่มที่ ๓ - พล. ต. อนุสรณ์ นุตสถิตย์ : รอง ผอ. รมน จังหวัด น. ม. หัวหน้ากลุ่ม สมาชิกกลุ่มที่ ๓ กอ. รมน ภาค ๒ สย. ๑ สมท. กอรมน ศปป. ๓ กอ. รมน., สปง. กอ. รมน., กอ. รมน จังหวัด น. ม. บ. ร. ส. ร. ศ. ก. อ. บ. อ. จ.

2 หัวข้อการประชุมการปฎิบัติการ หัวข้อที่ ๑ - ในฐานะหน่วยงานในจังหวัด ท่าน ทราบหรือไม่ว่า หน่วยงานใดได้ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใดบ้างและ ท่านมีความเข้าใจในการปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์นั้นอย่างไร งานของท่าน ตรงตามยุทธศาสตร์หรือไม่อย่างไร

3 - ทุกหน่วยรับทราบ - เข้าใจ - แต่บางอย่างหน่วยไม่ทราบ - เป็นกิจกรรมที่คล้ายกับแผนงาน ปกติ - ดำเนินตามแผนแม่บท - ตรงยุทธศาสตร์

4 หัวข้อการประชุมการปฎิบัติการ หัวข้อที่ ๒ - ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผนึกกำลังฯ เพื่อ หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและการทวงคืน ผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครอง ให้ได้ตามที่ เป้าหมายกำหนด หน่วยได้กำหนดแผนงาน และลำดับการดำเนินการที่ควรทบทวนและ เร่งการดำเนินการในพื้นที่ของท่านอย่างไร ท่านคิดว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวสามารถ ปฏิบัติได้อย่างไร

5 - มีการบูรณาการ - กอ. รมน. จังหวัด, ภูธรจังหวัด, ทสจ - ผนึกกำลัง ลว ทวงคืนผืนป่า - จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับ ทหาร, กอ. รมน จังหวัด - ทวงคืนผืนป่า ปี ๕๘ ไม่ครบตาม เป้าหมาย - เนื่องจากปัจจัยเวลา ( ประกาศ ม. ๒๕ ลง ๓๐ มิ. ย. ๔๑ )

6 หัวข้อการประชุมการปฎิบัติการ หัวข้อที่ ๓ เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืนภายใน ๒ ปี ท่านเห็นว่า บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน ต้อง ดำเนินการอย่างไรอย่างเป็นระบบ และควรมี การบูรณาการหน่วยอย่างไร ท่านคิดว่า ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้อย่างไร

7 - ให้ ผจว. ให้ความสำคัญ โดยใช้งบ AREA ของจังหวัด - การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน พื้นที่ ต้องใช้ชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบด้วย และให้ปรับปรุง แก้ใขกฏหมาย - การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน ป่าไม้ และให้ความรู้ และอุดมการณ์

8 หัวข้อการประชุมการปฎิบัติการ หัวข้อที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ ปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากร ป่าไม้ ตามแผนงานของ ศปป. ๔ กอ. รมน. ท่านมีแนวความคิดอย่างไร ในการพัฒนาให้ เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และควร ดำเนินการอย่างไรทั้งในเรื่องการปฏิบัติใน พื้นที่และการจัดสรรงบประมาณ

9 - ใช้ ชรบ. - ให้ กห. เสนองบลงตามแผนงาน - อบรมการลาดตระเวนร่วมในพื้นที่ ( กอ. รมน. จังหวัด ) - เพิ่มงบ

10 หัวข้อการประชุมการปฎิบัติการ หัวข้อที่ ๕ ท่านคิดว่าการประเมินผลการปฏิบัติตาม แผนแม่บทในระดับจังหวัดควรดำเนินการ อย่างไร ที่ชุดประเมินผล ได้ดำเนินการ ชี้แจงกับหน่วย ท่านคิดว่าควรดำเนินการ จนถึงระดับใดภายในจังหวัด จึงเกิด ผลสัมฤทธิ์ ตามกรอบของแผนแม่บทฯ หน่วยสามารถประสานการดำเนินงานที่ได้ ปฏิบัติไปแล้ว ให้เกิดเป็นผลงานและความ ต่อเนื่องในการปฏิบัติอย่างไร

11 - กำหนดโจทย์ให้ชัดเจน ( KPI ) - แบบประเมิน / หัวข้อ - ประเมินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย ( แม้ ไม่ได้อยู่ในแผนแม่บท )


ดาวน์โหลด ppt สรุปการประชุมกลุ่มที่ ๓ - พล. ต. อนุสรณ์ นุตสถิตย์ : รอง ผอ. รมน จังหวัด น. ม. หัวหน้ากลุ่ม สมาชิกกลุ่มที่ ๓ กอ. รมน ภาค ๒ สย. ๑ สมท. กอรมน ศปป. ๓ กอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google