งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 August 2015 ครั้งที่ 2. 2 Amway Career Camp วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ ชีวิตการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 August 2015 ครั้งที่ 2. 2 Amway Career Camp วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ ชีวิตการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 August 2015 ครั้งที่ 2

2 2 Amway Career Camp วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ ชีวิตการทำงาน 2. เพื่อให้นิสิต นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนทักษะ ก่อนสมัครงาน ทั้งด้านการเขียน Resume และ จดหมายสมัครงาน การปรับบุคลิกภาพ และ การสัมภาษณ์งาน 3. เพื่อให้นิสิต นักศึกษามีความรู้และทักษะการ นำเสนอ เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอในการ สัมภาษณ์งานและในการทำงานในอนาคต 4. สร้างโอกาสในการเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ใน ฐานะพนักงานประจำในอนาคต

3 3 Amway Career Camp หัวข้อการฝึกอบรม สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ โดนใจนายจ้าง สาธิตการ แต่งหน้า การนำเสนองาน อย่างมืออาชีพ เทคนิคเขียน Resume ให้ WoW! การพัฒนา บุคลิกภาพ

4 4 จุดเด่นและความแตกต่างของโครงการ สาเหตุที่ Amway เลือกจัดโครงการในภาค การศึกษาต้น - เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่จบการศึกษาได้ก่อน กำหนด (3 ปีครึ่ง ) สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ เช่นเดียวกับนิสิต นักศึกษาที่จบในปีการศึกษาปกติ (4 ปี ) - ภาคการศึกษาที่ 2 นิสิต นักศึกษาที่กำลังจะจบ การศึกษาจะมีภารกิจและกิจกรรมร่วมกับสถาบันฯ ค่อนข้างมาก อาทิ การเตรียมตัวสอบปลายภาค, การ นำเสนอโครงงานจบการศึกษา, โครงการปัจฉิมนิเทศน์ - ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ควรเป็นช่วงเวลาที่นิสิต นักศึกษาเริ่มต้นการสมัครงาน สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเป็นพิเศษ - การฝึกอบรมภาคปฏิบัติกับวิทยากรมืออาชีพด้าน เทคนิคการเตรียมตัวสมัครงานและก้าวสู่การทำงาน แบบมืออาชีพ - เสริมบุคลิกภาพ การแต่งหน้า ตรวจสภาพผิวกับ Artistry Make Up Guru - ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เพิ่มโอกาสเข้าร่วมเป็นพนักงานประจำกับ บริษัท แอม เวย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด Amway Career Camp

5 5 กำหนดการ น. นิสิต นักศึกษา ลงทะเบียน น. คุณบุษปัน วังวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าว เปิดงาน น. แนะนำบริษัทแอมเวย์ในฐานะบริษัทที่ได้รับรางวัล “ สุดยอด บริษัทดีเด่นด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของประเทศ ไทย ปี 2558 (Top Employer Thailand 2015)” น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม น. - เยี่ยมชม Amway Experience Center ทำความรู้จักแบรนด์ระดับ โลกของแอมเวย์ - เยี่ยมชม Amway Shop สำนักงานใหญ่ ศึกษาระบบการจัดการ ภายใน - เยี่ยมชมส่วนอาคารสำนักงาน น. บรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียน Resume และสัมภาษณ์งาน น. พักรับประทานอาหารกลางวัน น. บรรยายเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการแต่งกาย และ สาธิตการแต่งหน้า โดย ศ. ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านบุคลิกภาพ และวาทวิทยา ร่วมด้วย Artistry Make up Guru น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม น. บรรยาย และ Workshop การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ โดย ศ. ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านบุคลิกภาพ และวาทวิทยา น. พิธีปิดโครงการ ( สรุปโครงการ / ผู้บริหารแอมเวย์กล่าวปิด โครงการ / รับประกาศนียบัตร / ถ่ายรูปร่วมกัน ) Amway Career Camp

6 6 รายละเอียดสำหรับการสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ : นิสิต นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ทุกกลุ่มคณะวิชา เอกสารการสมัคร : แบบฟอร์มพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงชุดนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนิสิต นักศึกษา พร้อมลง ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง วิธีการสมัคร : ขอแบบตอบรับที่ฝ่ายกิจการนิสิต นักศึกษา พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนิสิต นักศึกษา - ส่งคืนที่ฝ่ายกิจการนิสิต นักศึกษา - สแกนส่งกลับมายังบริษัท แอมเวย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ที่อีเมล์ และแจ้ง โทร หรือ กำหนดจัดงาน : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา น. สถานที่จัดงาน : บริษัท แอมเวย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด สำนักงานใหญ่ ถ. รามคำแหง วันเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 Amway Career Camp

7 7 Did You Know Amway Career Camp

8 8 Amway Career Camp ครั้งที่ 1 Amway Career Camp จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ : 50 คน สถานที่จัดงาน : บริษัท แอมเวย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด สำนักงานใหญ่

9 9 Campus Visit บริษัท แอมเวย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด 9 Amway Career Camp

10 10 ภายใน Amway Shop สาขาสำนักงาน ใหญ่ Amway Career Camp

11 11 ส่วนให้บริการแบรนด์ต่างๆ ของ Amway Amway Career Camp

12 12 Amway Career Camp ครั้งที่ 1 Amway Career Camp

13 13 Amway Career Camp ครั้งที่ 1 Amway Career Camp

14 14 Amway Career Camp ครั้งที่ 1 Amway Career Camp


ดาวน์โหลด ppt 1 August 2015 ครั้งที่ 2. 2 Amway Career Camp วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ ชีวิตการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google