งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ จัดทำแผนพัฒนา บุคลากร ” ระยะ 4 ปี ( พ. ศ. 2551 – 2554) คณะศิลปศาสตร์ 2 เมษายน 2551 ณ อาคารประเสริฐ ณ นคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ จัดทำแผนพัฒนา บุคลากร ” ระยะ 4 ปี ( พ. ศ. 2551 – 2554) คณะศิลปศาสตร์ 2 เมษายน 2551 ณ อาคารประเสริฐ ณ นคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ จัดทำแผนพัฒนา บุคลากร ” ระยะ 4 ปี ( พ. ศ. 2551 – 2554) คณะศิลปศาสตร์ 2 เมษายน 2551 ณ อาคารประเสริฐ ณ นคร

2 วิสัยทัศน์ “ บุคลากรพัฒนาศักยภาพ ทุกมิติ ”

3 เป้าหมาย 1. มีจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เพียงพอ โดยมีสัดส่วนคุณวุฒิและตำแหน่งวิชาการ ของอาจารย์อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน ตามที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกำหนด 2. มีจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ เหมาะสมและมีคุณภาพเพียงพอ

4 โครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร 1. การสรรหาบุคลากร เพื่อการสรรหา บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย โครงการดังนี้ การรับโอน / จ้างอาจารย์ / ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เปิดสอนใน คณะ การปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

5 โครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร 2. โครงการ / กิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากร ด้านการเรียนการสอน เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ ต้องการประสบการณ์และแลกเปลี่ยนด้านการ เรียนการสอนกับนักวิชาการทั้งในและ ต่างประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้ โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านภาษา โครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในเฉพาะสาขา อาทิ สตรี ศึกษา วรรณกรรม วัฒนธรรม ฯลฯ โครงการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคการเรียนการสอน โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ / นักศึกษา

6 โครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร 3. โครงการ / การเตรียมความพร้อมเพื่อ การศึกษาต่อ เป็นโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการลา ศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการสำหรับ บุคลากรที่ได้แจ้งความจำนงลาศึกษาทั้งในและ ต่างประเทศ และมีสิทธิที่จะลาได้ตามระเบียบ ของทางราชการ ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุนสำหรับการศึกษาต่อ ทั้งภายในและต่างประเทศ โครงการพัฒนาภาษาและข้อเสนอโครงการเพื่อ การศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา

7 โครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร 4. โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านการวิจัย เป็นโครง / กิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัย โดยมีโครงการสำหรับกลุ่มนักวิจัย หลายระดับ ได้แก่ โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระดับกลาง โครงการ visiting scholar สำหรับนักวิจัยระดับอาวุโส

8 โครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่สามารถจะทำ โครงการแลกเปลี่ยน LaTrobe University, Australia Language Center, LaTrobe University The University of New England, Australia Yunan Agricultural University Victoria University, Australia North Carolina, USA Wisconsin of Madison, USA Zayed University, Dubai Dubai school of government มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว


ดาวน์โหลด ppt ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ จัดทำแผนพัฒนา บุคลากร ” ระยะ 4 ปี ( พ. ศ. 2551 – 2554) คณะศิลปศาสตร์ 2 เมษายน 2551 ณ อาคารประเสริฐ ณ นคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google