งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้จัดการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้จัดการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้จัดการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (สอส) การบริหารการเงิน การบริหารการเงิน และการจัดทำบัญชีสำหรับผู้รับทุน

2 1 การรับ-จ่าย เงินมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2 การใช้จ่าย เงินสนับสนุน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ 3 เอกสาร หลักฐานการ จ่ายเงินมี ความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง การบริหารการเงิน หลักการ

3 การบริหารการเงิน 1. การเปิดบัญชีโครงการ 2. การรับเงิน 3. การเก็บรักษาเงิน 4. การเบิกจ่ายเงิน 5. การยืมเงินทดรองจ่าย 6. เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที่ สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง 7. การจัดทำบัญชี 8. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงิน

4 การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 1.ต้องได้รับอนุมัติจากผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง 2. เมื่อจ่ายเงินแล้วควรประทับตรา “จ่ายแล้ว” หรือ “PAID” บนเอกสารการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำ ( Signature ) Xการเบิกจ่ายเงิน

5 ตัวอย่างการประทับ “จ่ายแล้ว” จ่ายแล้ว

6 การอนุมัติเงิน เงินทดรองจ่าย หมายถึง เงินที่ผู้ปฏิบัติงาน เบิกล่วงหน้าเพื่อใช้สำรองจ่าย ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ โดยเป็นการประมาณ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ซึ่งยังไม่สามารถกำหนด ตัวเลขค่าใช้จ่าย ที่แน่ชัดได้ การยืมเงินทดรองจ่าย

7 ตัวอย่างการอนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย โครงการเด็กไทยแก้มใสปีที่ 1 โรงเรียน...... ชื่อกิจกรรม...... วปส.การใช้เงิน...........................วันที่...... สถานที่.......... ระบุรายละเอียด เป็นรายการ และ ตัว คูณ

8 ตัวอย่างการคืนเงินทดรองจ่าย/สรุปค่าใช้จ่าย / เบิก เพิ่ม

9 หลักฐานการเงิน เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน 1. ความสมบูรณ์ หมายถึง มีความ สมบูรณ์เกี่ยวกับ ชื่อและที่อยู่ของ ผู้ขาย ผู้ซื้อ วันที่ รายการสินค้า จำนวน ราคา และ ลายมือชื่อ - ผู้อนุมัติให้จ่ายได้ (จากผู้รับผิดชอบโครงการ) - ผู้รับเงิน - ผู้จ่ายเงิน 2. ความครบถ้วน หมายถึง มีเอกสารการ จ่ายเงินครบถ้วนตามที่ จ่ายเงิน 3. ความถูกต้อง  เบิกตามที่จ่ายจริง ไม่เกินกรอบอัตรา ค่าใช้จ่ายที่ สสส. กำหนด  เป็นการจ่ายใน กิจกรรมของ โครงการเท่านั้น

10 รูปแบบของเอกสารการจ่ายเงิน บิลเงินสดใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน ตัวอย่าง

11 บิลเงินสด 1)บิลเงินสด หมายถึง เอกสาร หลักฐานการจ่ายเงินที่ได้รับ จากผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ชื่อ/ที่อยู่ของผู้ขาย – ชื่อ/ที่ อยู่ของผู้ซื้อ วันที่ซื้อ รายละเอียดรายการสินค้า จำนวน ราคา ลายมือชื่อผู้รับเงิน ตัวอย่าง

12 การเขียนบิลเงิน นาม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ ที่อยู่ : อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (โครงการเด็กไทยแก้มใส ปีที่ 1 โรงเรียน..............จังหวัด.................) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000005377 บิลเงินสด ควรระบุชื่อ-ที่อยู่ของผู้ขาย หากไม่มี ให้แสดงหลักฐานอื่น เช่น นามบัตรของผู้ขาย รายละเอียดรายการสินค้า จำนวน ราคา ลายมือชื่อผู้รับเงิน

13 ใบเสร็จรับเงิน 2) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หมายถึง เอกสารหลักฐานการ จ่ายเงินที่ได้รับจากผู้ขาย/ผู้ ให้บริการ ชื่อ/ที่อยู่ของผู้ขาย ชื่อ/ที่อยู่ของผู้ซื้อ วันที่ซื้อ รายละเอียดรายการสินค้า จำนวนคน X ราคาต่อหน่วย ลายมือชื่อผู้รับเงิน นาม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่อยู่ : อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (โครงการเด็กไทยแก้มใส ปีที่ 1 โรงเรียน.............. จังหวัด.................) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000005377 ตัวอย่าง

14 ใบสำคัญรับเงินแทนใบเสร็จ 3) ใบสำคัญรับเงิน หมายถึง หลักฐาน แสดงการจ่ายเงินที่ไม่สามารถขอ ใบเส็จรับเงินหรือบิลเงินสดจาก ผู้ขาย หรือให้บริการ สำหรับ กิจกรรมในโครงการได้ ชื่อ/ที่อยู่ของผู้ขาย (พร้อมเลขที่ บัตรประชาชน) วันที่ / รายละเอียดรายการจ่าย ลายมือชื่อผู้รับเงิน และลงมือลาย ชื่อผู้จ่ายเงิน Tip : เพื่อให้การจ่ายเงิน โดยใช้เอกสาร ใบสำคัญรับเงินมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรมี เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น สำเนา บัตรประชาชน รายงานการประชุม ใบ ลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวอย่าง ข้อตกลงเลขที่ …………….

15 หลักฐานสำคัญ กรณีการจัดประชุม และมีการเลี้ยงอาหารว่าง/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น ให้ทางโรงเรียนแนบ 1) บันทึกอนุมัติจากผู้รับผิดชอบโครงการ -ให้ดำเนินงานและ ค่าใช้จ่าย โดยระบุข้อกิจกรรมตรงกับที่เขียนไว้ในโครงการตาม ข้อตกลงกับ สสส. มีประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวนคน X ราคาต่อหัว ต่อมื้อ วัน เวลา และ สถานที่ที่จัด 2) ใบลงทะเบียน รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม -ที่ครบถ้วนสอดคล้อง กับค่าใช้จ่าย 3) ใบบิลเงินสด / ใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน - ระบุ รายการ จำนวนคน และราคาต่อหน่วย กรณี ผู้รับเงินเป็นบุคคล ให้ถ่ายบัตรประชาชน และเซ็นต์รับรอง แนบทุกครั้ง Tip : - ค่าใช้จ่ายทุกประเภท ขอให้เขียนว่า อยู่ภายใต้กิจกรรมข้อใดที่ ได้ทำสัญญารับทุน - เงินสนับสนุนจาก สสส. ไม่สามารถนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ Tip : - ค่าใช้จ่ายทุกประเภท ขอให้เขียนว่า อยู่ภายใต้กิจกรรมข้อใดที่ ได้ทำสัญญารับทุน - เงินสนับสนุนจาก สสส. ไม่สามารถนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ได้

16 ตัวอย่างการใช้ใบสำคัญ 1) กรณีจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือ บริการ โดยผู้รับเงินไม่สามารถออกบิลเงินสดหรือ ใบเสร็จรับเงินได้ ให้ใช้ใบสำคัญรับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ได้รับเงินจาก สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส) โครงการเด็กไทยแก้มใส ปีที่ 1 โรงเรียน.............. จังหวัด............... ตัวอย่าง ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงผู้เข้าประชุม 100 คนๆ ละ 50 บาท 5000.- ห้าพันบาทถ้วน -แนบสำเนาบัตรประชาชนของชื่อผู้รับเงิน -ใบลงทะเบียนผู้เข้าประชุม เซ็นชื่อ วันที่ จ่ายแล้ว

17 การจ่ายค่าตอบแทน 2) กรณีจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม ค่า วิทยากร ให้ใช้สำคัญรับเงิน โดยระบุเลขประจำตัวประชาชน แต่ไม่ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ได้รับเงินจาก สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส) โครงการ เด็กไทยแก้มใสปีที่ 1 โรงเรียน....................... จังหวัด............... อัตราค่าตอบแทนวิทยากรให้เบิกในอัตราที่ กำหนดตามเอกสารแนบ ตัวอย่าง

18 การเบิกค่าพาหนะ/ที่พัก ได้รับเงินจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส) โครงการเด็กไทย แก้มใส ปีที่ 1 โรงเรียน....................... จังหวัด............... 3) กรณีจ่ายเงินที่ไม่สามารถเรียกหลักฐาน การรับเงินใด ๆ ได้ เช่น การจ่ายค่า Taxi / ค่าถ่ายเอกสาร (บางกรณี) ให้เจ้าหน้าที่ โครงการผู้จ่ายเงิน จัดทำใบสำคัญรับเงิน ขึ้น โดยระบุเลขประจำตัวประชาชนพร้อม ลงชื่อในช่องผู้รับและ แนบสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนา ถูกต้อง

19 การจัดทำบัญชีการเงิน วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดทำบัญชี 2. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนำไปจัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานเงินงวด (ง.1 – ง.3) รายงานบันทึกข้อมูล ความก้าวหน้าของโครงการ (ป.1)  ข้อมูลสถานะการเงินของโครงการว่ามีเงินสด หรือเงินฝากธนาคารเหลืออยู่เท่าไร  ใช้ไปในกิจกรรมใด เป็นเงินเท่าไร  แต่ละกิจกรรมมีงบประมาณคงเหลือเท่าไร 1. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีข้อมูลสำหรับใช้ใน การบริหารโครงการ

20 การจัดทำบัญชี (ต่อ) สมุดเงินสด เงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท (บน. 1) 1. ผู้จัดทำบัญชีบันทึกรายการใน 2. รายการที่บันทึกจะถูกสรุปไปยัง (เฉพาะ โครงการใหญ่ (สสส. และ สพฐ.) – โรงเรียนไม่ ต้องทำ -สรุปรายจ่ายตามรายกิจกรรม” (บน.2) -สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแยกตามกิจกรรม” (บน. 3) -กระทบยอดเงินสดเงินฝากธนาคาร (บน. 4) -รายงานการเงิน (ง.1 – ง.3)

21 สมุดรายงาน รับ-จ่าย ของโรงเรียน สมุดรายวันเงิน รับ - จ่าย ข้อตกลงที่ โครงก าร รหัสโครงการ วันที่ เลขที่ เอกสาร คำอธิบายรายการ ใช้จ่าย ใน กิจกรรม ที่ เงินฝากธนาคาร เงินสดในมือ หมายเหตุ ฝาก ถอน คงเหลือ รับ จ่าย คงเหลือ 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 สมุดรายวันเงิน รับ - จ่าย ข้อตกลงที่ โครง การ รหัส โครงการ วันที่ เลขที่ เอกสาร คำอธิบายรายการ ใช้จ่าย ใน กิจกรร มที่ เงินฝากธนาคาร เงินสดในมือ หมาย เหตุ ฝาก ถอน คงเหลื อ รับ จ่าย คงเหลื อ 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - โครงการเด็กไทยแก้มใสปีที่ 1 โรงเรียน......................จังหวัด......... สมุดรายงาน รับ-จ่าย ของโรงเรียน

23 ตัวอย่าง รายงานการเงิน งวดที่.......(ปิดโครงการ) โครงการ ข้อตกลงเลขที่ รหัสโครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ วันที่ ถึงวันที่ (1) รายรับ- รายจ่าย และเงินเหลือประจำงวด :- รายการ สำหรับงวดที่ 1 สำหรับงวดที่ 2 รวมทั้งสิ้นหมายเหตุ ตั้งแต่…...........….. ตั้งแต่………….. ถึง…............. ถึง……………… ยอดเงินคงเหลืองวดก่อนยกมา - - รายรับ :- รับเงินงวดจาก สสส. - - รับดอกเบี้ยจากธนาคาร - - รับอื่นๆ (ไม่รวมเงินเปิดบัญชี) - - - รวมรายรับ - - รายจ่าย :- รายจ่ายจากกิจกรรม ต่างๆ ดังรายละเอียด (3) - - รวมรายจ่าย - - - เงินคงเหลือ - - - (2) เงินคงเหลือ ประกอบด้วย :- เงินสดในมือ - - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - - เงินให้ยืมไปจัดกิจกรรม - - หักเงินเปิดบัญชีโครงการ - - รายจ่ายที่โครงการสำรองจ่าย - - รวมเงินคงเหลือ - - - โครงการเด็กไทยแก้มใส ปีที่ 1 โรงเรียน...........................จังหวัด.........

24 (ต่อ) ตัวอย่าง รายงานการเงิน งวดที่.......(ปิดโครงการ) (3) รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย และงบประมาณ คงเหลือแยกตามกิจกรรม :- กิจกรรมหลัก งบประมาณ ตาม ข้อตกลง รายจ่าย รวม รายจ่าย งบประมา ณ คงเหลือ งวดที่ 1 งวดที่ 2 กิจกรรมที่ 1 - - กิจกรรมที่ 2 - - - กิจกรรมที่ 3 - - - กิจกรรมที่ 4 - - - กิจกรรมที่ 5 - - - กิจกรรมที่ 6 - - - กิจกรรมที่ 7 - - - กิจกรรมที่ 8 - - - รวม - - - - - * หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูลเฉพาะ ช่องสีเหลือง เท่านั้น (4) การขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป คือ งวดที่ 2 ( ปิดโครงการ ) จำนวน 18,000.- บาท ( หนึ่งหมื่นแปดพันบาท ถ้วน ) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรง ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อตกลง ดำเนินงานทุกประการ และขอรับรองรายงานการเงินข้างต้น ลงชื่อ......................................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ....................................................... เจ้าหน้าที่การเงิน ( ) วันที่............/…………/……… …..

25 การเก็บเอกสารทางการเงินการบัญชี  ควรเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อ ป ประโยชน์ในการค้นหาและตรวจสอบ  เก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

26 ปัญหา.. เอกสารการเงิน โครงการเด็กไทยแก้มใส แบบ ฟอร์ม ผิด ซื้อ ของ เกิน 5,000 บิล หาย ไม่มี ใบเส ร็จ อนุมัติ ขอใช้ ดอกเบี้ ย ค่าตอ บแท นเกิน 1,000......

27 ปัญหา.. เอกสารการเงินโครงการเด็กไทยแก้มใส กรณีที่ 1 การออกบิลเงินสดจากร้านค้า

28 ปัญหา.. เอกสารการเงินโครงการเด็กไทยแก้มใส กรณีที่ 1 การออกบิลเงินสดจากร้านค้า

29 กรณีที่ 2 ซื้อของราคาเกิน 5,000 บาท ปัญหา.. เอกสารการเงินโครงการเด็กไทยแก้มใส ราคาเกิน 5,000 บาท ราคาเกิน 5,000 บาท จัด เข้าหมวดเป็นครุภัณฑ์ ดังนั้น ต้องทำอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและ อนุมัติตรวจรับพัสดุ ตาม ระเบียบพัสดุ โดยให้ ผอ. เป็น ผู้ลงนามในอนุมัติ ในกรณีนี้ ตามระเบียบ สสส. ไม่สามารถให้ดำเนินการจัดซื้อ ตู้เย็นได้

30 ** ปัญหา ที่พบบ่อย โรงเรียนไม่แนบรายชื่อ ใบลงทะเบียน กรณีที่ 3 เบิกค่าใช้จ่ายสำหรับจัดประชุม การเบิกค่าตอบแทนต้อง แนบเอกสารดังนี้ 1. ใบเสร็จรับเงิน 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม รับรองสำเนา การเบิกอาหารและ เครื่องดื่มต้องแนบเอกสาร ของผู้รับจ้าง ดังนี้ 1. ใบเสร็จรับเงิน 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม รับรองสำเนา ปัญหา.. เอกสารการเงินโครงการเด็กไทยแก้มใส

31 กรณีที่ 4 สมุดตารางรายวันเงิน รับ – จ่าย ไม่ตรงกับใบเสร็จ ปัญหา.. เอกสารการเงินโครงการเด็กไทยแก้มใส ใบเสร็จระบุ 5,000 แต่มา ลงบัญชีว่า 3,000

32 กรณีที่ 5 การปิดบัญชีและอนุมัติขอใช้ดอกเบี้ย ปัญหา.. เอกสารการเงินโครงการเด็กไทยแก้มใส ปิดยอดบัญชีให้เหลือ 0 บาทพร้อมจัดทำอนุมัติขอใช้ดอกเบี้ย

33 Q & AQ & A Q & AQ & A


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้จัดการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google