งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NORTHUMBRIA UNIVERSITY AT NEWCASTLE CLINICAL SIMULATION รายงานการอบรมระยะสั้น : หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NORTHUMBRIA UNIVERSITY AT NEWCASTLE CLINICAL SIMULATION รายงานการอบรมระยะสั้น : หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NORTHUMBRIA UNIVERSITY AT NEWCASTLE CLINICAL SIMULATION รายงานการอบรมระยะสั้น : หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ UKUK

2 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. แนวทางการ พัฒนาในอนาคต การนำไปในการ ปฏิบัติจริง ประโยชน์และ ความสำคัญ ความรู้ / เข้าใจ ปัญหาอุปสรรคและ หลุมพรางการพัฒนา CONTENTS: SIMULATION- BASED LEARNING (SBL)

3 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. ความรู้ ความเข้าใจใน SBL ความหมายของ สถานการณ์เสมือนจริง เป็นศาสตร์และศิลป์ของการสร้างเหตุการณ์ ในคลินิกในสถานที่จำลอง (Goldsworthy & Grsham, 2013) เป็นกิจกรรมคล้ายสภาพแวดล้อมจริงใน คลินิก ที่จัดขึ้นเพื่อจำลองขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การตัดสินใจ และการคิดอย่างมี วิจารณญาณ ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น บทบาท สมมุติ ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ วิดิโอ หรือ หุ่นจำลอง (Jeffries, 2005)

4 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. ความรู้ ความเข้าใจใน SBL Paper based scenario Role play Single task trainer Desk / table top exercises ชนิดของ SBL (1)

5 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. ความรู้ ความเข้าใจใน SBL ชนิดของ SBL (2) Mannequin based around tasks Mannequin based total immersion Environmentally based simulation Computer generated virtual reality http://www.youtube.com/wat ch?v=FWUpXar6sh8

6 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. ความรู้ ความเข้าใจใน SBL ระดับความเสมือนจริง (Fidelity of Simulation) ระดับต่ำ (Low fidelity) Injection pads, IV cannulation arms, etc. ระดับปานกลาง (Moderate fidelity) Human simulators without chest movement or vocal sounds ระดับสูง (High fidelity) --> Realism Human simulator (mannequin) run with a computerized program, a chest, and vocal sounds. (Goldsworthy & Grsham, 2013)

7 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. LEARNING OUTCOMES OF HIGH FIDELITY SIMUIATION Critical thinking / Decision Making Skills Communication Skills : handover (SBAR), etc. Recognition and Rescue of the deteriorating patient Leadership

8 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณภาพบริการด้านสุขภาพ คุณภาพด้านการจัดการศึกษา ประโยชน์และ ความสำคัญ

9 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. Active and life long learning ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ Critical thinking skills Decision making & problem solving skills Leading skills Communication skills ประโยชน์และ ความสำคัญ 1 0 O

10 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. ประโยชน์และ ความสำคัญ 1 2 O คุณภาพบริการด้านสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้รับบริการ แก้ไขความผิดพลาดที่อาจพบ จัดประสบการณ์ในกรณีที่พบได้ น้อย There is “emerging evidence that shows how simulation-based interventions and education contribute to safer, more efficient systems of care that save lives.” Griswold et al. (2012)

11 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. ประโยชน์และ ความสำคัญ 1 2 3 คุณภาพด้านการจัดการศึกษา ความรู้และทักษะ ความมั่นใจ ลดความเครียด ถ่ายโยงความรู้สู่การปฏิบัติ Griswold et al. (2012)

12 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. ข้อดีของการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ SBL สามารถหยุด และดำเนินสถานการณ์ซ้ำได้ ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ได้ สูง เสริมสร้างความมั่นใจและพัฒนาสมรรถนะ จัดการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้แก่ผู้เรียนทุกคน จัดประสบการณ์ที่พบไม่บ่อยได้ ให้ข้อมูลป้อนกลับได้ทันที ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความคิด สามารถจัดสถานการณ์ที่ล่อแหลมหรือไว ต่อความรู้สึกได้ พัฒนาทักษะการปฏิบัติต่างๆ ได้รวดเร็ว (Goldsworthy & Graham, 2013)

13 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. So What?

14 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. การนำไปในการ ปฏิบัติจริง พัฒนาสมรรถนะ / ความ เชี่ยวชาญของอาจารย์ และสร้าง ทีมดำเนินการที่เข้มแข็ง 1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยสถานการณ์เสมือน จริง 2. ใช้ / ทดลองใช้ SBL ในการเรียนการสอน 3.

15 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. การนำไปในการ ปฏิบัติจริง 1. พัฒนาสมรรถนะ / ความ เชี่ยวชาญของอาจารย์ และสร้าง ทีมดำเนินการที่เข้มแข็ง จัดโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน พัฒนาเครือข่าย

16 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. การนำไปในการ ปฏิบัติจริง 2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วย สถานการณ์เสมือนจริง

17 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. การนำไปในการ ปฏิบัติจริง 3. ใช้ / ทดลองใช้ SBL ในการ เรียนการสอน

18 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. การนำไปในการ ปฏิบัติจริง 4. แผนการใช้ SBL ในปี การศึกษา 2557 - จัดซื้อหุ่น ฝึกคลอด หุ่นทารก เด็ก - ขยายการจัดการเรียนการ สอนในรายวิชามารดาทารก และเด็ก - พัฒนาการใช้ Simulation- based OSCE - ศึกษาวิจัย

19 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. 1. พัฒนาความเชี่ยวชาญและความ เสมือนจริง 2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และการ ฝึกอบรม 3. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เช่น การอบรมเฉพาะทางต่างๆ 4. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง วิชาชีพ (Interprofessional education) แนวทางการ พัฒนาในอนาคต

20 Thunyaporn Chuenklin, MNS, PhD. 1. Reality acceptable 2. High fidelity with low learning outcomes 3. Limitation of mannequins 4. Time management 5. Controversies of SBL ปัญหาอุปสรรคและ หลุมพรางการพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt NORTHUMBRIA UNIVERSITY AT NEWCASTLE CLINICAL SIMULATION รายงานการอบรมระยะสั้น : หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google