งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม

3 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรบมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้  เพื่อให้ผู้เข้าอบรบได้มีทักษะเพิ่มขึ้นในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office  เพื่อให้ผู้เข้าอบรบสามารถศึกษาเรียนรู้ต่อไปได้ด้วยตัวเอง  เพื่อให้ผู้เข้าอบรบนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้  เพื่อให้ผู้เข้าอบรบสามารถนำไปเป็นพื้นฐานสู่อาชีพได้

4 เนื้อหาการฝึกอบรมเนื้อหาการฝึกอบรม

5 เนื้อหาการฝึกอบรม (ต่อ) วันที่ ๑  แนะนำอุปกรณ์เครื่องมือ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน อุปกรณ์ และเครื่องมือด้าน ICT  การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 การใช้เครื่องมือของโปรแกรมสร้างงานเอกสาร การพิมพ์งาน และแก้ไขงาน การจัดการตกแต่งเอกสาร การแทรกวัตถุในเอกสาร เช่น ตาราง, รูปภาพ, อักษรศิลป์, แผนภูมิ หรือ SmartArt การบันทึกข้อมูล และสั่งพิมพ์งานเอกสาร

6

7 ความสำคัญของโปรแกรมความสำคัญของโปรแกรม ปัจจุบันสำนักงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้มีการนำโปรแกรมประมวลผลคำ มาใช้ในการพิมพ์เอกสาร และรายงานต่างๆ แทนเครื่องพิมพ์ดีดมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทำให้สำนักงานต่างๆหันมาใช้ คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการประมวลข้อมูล ซึ่งสามารถจัดทำเอกสาร บทความ ตลอดจนรายงานได้อย่างรวดเร็วโดยสามารถจัดข้อความ และเลือกแบบอักษร แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง แทรกข้อความรวมข้อความหรือเอกสาร จัดขอบกระดาษ และ ตรวจดูเอกสารก่อนที่จะพิมพ์เอกสารจริงออกมานอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเอกสาร ต่างๆตลอดจนเรียกใช้งานแฟ้มข้อมูลที่ได้เก็บบันทึกไว้ ขึ้นมาใช้งานในภายหลังได้

8 คุณสมบัติของโปรแกรมคุณสมบัติของโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการจัดทำ เอกสาร สร้างจดหมาย รายงาน บันทึกข้อมูลและตารางข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำเอกสารพิเศษต่าง ๆ ได้ง่าย อาทิเช่น จดหมาย บันทึก ข้อความ ใบปะหน้า โทรสาร แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น ในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กัน อย่างแพร่หลาย คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถใช้ งานได้ง่ายกว่าเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา คุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของโปรแกรมจะ ประกอบด้วยเครื่องมือช่วยในการพิมพ์ เครื่องมือช่วยในการแก้ไขข้อมูล การควบคุม การแสดงตัวอักษร และการจัดรูปแบบหน้าเอกสาร การทำจดหมายเวียน และจ่าหน้า ซองจดหมาย

9 กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม

10 เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word  คลิกที่ Start > Programs > Microsoft Office > Microsoft Word 2010 1) Start 3) Microsoft Word 2010 2) Microsoft Office

11 ส่วนประกอบหน้าจอส่วนประกอบหน้าจอ แถบสถานะ แถบเครื่องมือด่วน แถบคำสั่ง/ริบบอน แถบมุมมอง แถบไม้บรรทัด พื้นที่ทำงานพื้นที่ทำงาน แถบเลื่อนดูข้อมูล แถบชื่อ เรื่อง

12 แท็บคำสั่งแท็บคำสั่ง แท็บ แทรก แท็บ หน้าแรก

13 แท็บ อ้างอิง แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ แท็บคำสั่ง (ต่อ)

14 แท็บ ตรวจทาน แท็บ การส่งจดหมาย แท็บคำสั่ง (ต่อ)

15 แท็บ นักพัฒนา แท็บ มุมมอง แท็บคำสั่ง (ต่อ)

16 การเริ่มต้นสร้างงานเอกสารการเริ่มต้นสร้างงานเอกสาร  คลิกที่แท็บ แฟ้ม > เอกสารเปล่า > คลิก สร้าง แฟ้ม สร้าง เอกสารเปล่า สร้าง

17 การใช้คำสั่ง ไปที่ ตำแหน่งต่างๆ ในเอกสาร  คลิกแท็บ หน้าแรก > ค้นหา > ไปที่... > บรรทัด > ใส่หมายเลขบรรทัด > กดปุ่ม ไปที่ ค้นหา ใส่หมายเลขของตำแหน่ง ไปที่...

18 การคัดลอกข้อความการคัดลอกข้อความ  เลือกข้อความ > ไปที่แท็บ หน้าแรก > คัดลอก  หรือ คลิกขวาที่ข้อความ > คัดลอก หน้าแรก คัดลอก

19 การย้ายข้อความการย้ายข้อความ  เลือกคลุมข้อความ > ไปที่หน้าแรก > ตัด  หรือ คลิกขวาที่ข้อความ > ตัด หน้าแรก ตัด

20 การวางข้อความการวางข้อความ  เลือกคลุมข้อความ > ไปที่หน้าแรก > วาง  หรือ คลิกขวา > วาง หน้าแรก วาง

21 กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม

22 การพิมพ์ข้อความการพิมพ์ข้อความ การพิมพ์ข้อความในโปรแกรม Microsoft Word ทำได้ง่าย ๆ โดยสังเกตจากสัญลักษณ์  กระพริบอยู่บนจอภาพ จะเป็นจุดแทรก ข้อความ ซึ่งเรียกว่า เคอร์เซอร์ (Cursor) ตำแหน่งที่เคอร์เซอร์กระพริบ นั้นเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของการพิมพ์ ดังนั้นหากผู้ใช้ต้องการกำหนดตำแหน่งการพิมพ์อื่นๆ จำเป็น จะต้องเลื่อนเคอร์เซอร์ไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการก่อนเริ่มพิมพ์เสมอ

23 การพิมพ์ข้อความ (ต่อ) เคอร์เซอร์

24 การพิมพ์ข้อความ (ต่อ) การเลื่อนเคอร์เซอร์ทำได้โดยการพิมพ์ข้อความ การกดปุ่ม Spacebar ที่แป้นพิมพ์เพื่อการเว้นวรรค และการกดปุ่ม Enter เพื่อขึ้น ย่อหน้าใหม่ การพิมพ์ตัวอักษรแถวบนของปุ่มเดียวกันโดยกดปุ่ม Shift ทั้งนี้สามารถใช้เมาส์คลิก หรือใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง (ปุ่มลูกศร บน, ล่าง, ซ้าย และขวา) ได้เช่นกัน

25 การลบข้อความการลบข้อความ สามารถทำได้โดยการเลื่อนเมาส์ไปชี้ ณ ตำแหน่งที่ ต้องการจะแก้ไข และคลิก 1 ครั้งเพื่อให้เคอร์เซอร์กระพริบตรง หน้าข้อความที่ต้องการลบแล้วจึงกดปุ่ม Delete เพื่อลบ แต่หากเคอร์เซอร์กระพริบหลังข้อความที่ต้องการลบให้ใช้ กดปุ่ม Backspace เพื่อลบได้เช่นกัน ลบข้อความ ด้านหลัง เคอร์เซอร์ Delete Backspace ลบข้อความ ด้านหน้า เคอร์เซอร์

26 การแก้ไขข้อความการแก้ไขข้อความ กรณีที่ต้องการพิมพ์แทรกข้อความที่มีอยู่แล้ว ให้ใช้วิธีคลิก เมาส์เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ให้ไปกระพริบอยู่ ณ ตำแหน่งที่ต้องการจะ พิมพ์แทรกก่อนพิมพ์ข้อความใหม่ ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องกำหนดค่าตัวเลือกของ Word เพื่อให้ ปุ่ม Insert สามารถสลับโหมดการพิมพ์ได้เสียก่อน จึง จะสามารถเปลี่ยนโหมดการ พิมพ์จากพิมพ์แทรกเป็นพิมพ์ทับ

27 กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม

28 การจัดรูปแบบตัวอักษรการจัดรูปแบบตัวอักษร การจัดรูปตัวอักษร สามารถใช้งานคำสั่งในกลุ่มคำสั่งแบบอักษร ในการ ปรับแต่งรูปแบบอักษรต้องทำการเลือกข้อความที่ต้องการ และใช้คำสั่งดังรูป เลือกข้อความ กลุ่มคำสั่งแบบอักษร แถบหน้าแรก

29 การจัดรูปแบบตัวอักษร (ต่อ) คำสั่ง ผลลัพธ์จากการปรับแต่งรูปแบบตัวอักษร เปลี่ยนแบบตัวอักษร/ฟอนต์ เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรเพิ่มขึ้น ปรับขนาดตัวอักษรลดลง ยกเลิก/ล้างการจัดรูปแบบตัวอักษร เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวหนา เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวเอียง เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวขีดเส้นใต้ ขีดฆ่าตัวอักษร 1 เส้น เปลี่ยนให้ตัวอักษรเป็นตัวห้อย เปลี่ยนให้ตัวอักษรเป็นตัวยก เปลี่ยนแบบตัวพิมพ์ของตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพิ่มลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษร ปากกาเน้นข้อความ เปลี่ยนสีตัวอักษร

30 การจัดรูปแบบตัวอักษร (ต่อ) คลิกเพื่อเปิดไดอะล็อกบ๊อกซ์ แบบอักษร

31 การกำหนดสัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อการกำหนดสัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อ วิธีการกำหนดให้มีเครื่องหมายหรือรูปสัญลักษณ์หน้าหัวข้อย่อย 1. คลิกเลือกข้อความที่ต้องการกำหนดให้มีสัญลักษณ์หัวข้อย่อย 2. คลิกที่หัวลูกศรชี้ลงของคำสั่ง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ในแท็บ หน้าแรก กลุ่ม คำสั่งย่อหน้า 3. คลิกเลือกรูปแบบสัญลักษณ์ หัวข้อย่อย ตามที่ต้องการ 4. ตรวจดูผลลัพธ์ที่ได้

32 การกำหนดสัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อการกำหนดสัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อ ผลลัพธ์จากการปรับแต่งรูปแบบ สัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อ

33 การกำหนดเลขลำดับนำหน้าหัวข้อการกำหนดเลขลำดับนำหน้าหัวข้อ สามารถใส่หมายเลขลำดับหัวข้อด้วยวิธีการเดียวกันกับการใส่สัญลักษณ์ ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเลือกข้อความที่ต้องการกำหนดหมายเลขลำดับหัวข้อ 2. คลิกหัวลูกศรชี้ลงของคำสั่งลำดับแรก ในแท็บ หน้าแรก กลุ่มคำสั่ง ย่อหน้า 3. คลิกเลือกรูปแบบหมายเลขลำดับหัวข้อ ที่ต้องการ 4. ตรวจดูผลลัพธ์ที่ได้

34 การกำหนดเลขลำดับนำหน้าหัวข้อการกำหนดเลขลำดับนำหน้าหัวข้อ ผลลัพธ์จากการปรับแต่งรูปแบบ เลขลำดับนำหน้าหัวข้อ

35 รู้จักแท็บหยุดข้อความรู้จักแท็บหยุดข้อความ  การตั้งแท็บหยุดข้อความสำหรับจัดระยะพิมพ์งาน ขณะพิมพ์งานการกดปุ่ม Tab 1 ครั้งข้อความจะเลื่อนออกไป หยุดในบริเวณที่ห่างจากจุดเดิม 1 ช่วง ระยะห่างแต่ละช่วงคือ 0.5 นิ้ว (1.27 เซนติเมตร) ปุ่มตั้งระยะแท็บ

36 วิธีการตั้งค่าแท็บหยุดวิธีการตั้งค่าแท็บหยุด  คลิกปุ่ม บนแท็บ หน้าแรก กลุ่มคำสั่ง ย่อหน้า เพื่อเปิดหน้าต่าง คำสั่งทั้งหมด  คลิกปุ่ม เพื่อเข้าไปตั้งค่าต่าง ๆ ดังนี้ 1. คลิกในช่อง ตำแหน่งของแท็บหยุด: เพื่อกำหนดระยะห่างสำหรับการหยุด ข้อความ (ค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ = 0.5 นิ้ว) 2. ที่การจัดแนว คลิกเลือกแบบการหยุดข้อความ เช่น ชิดซ้าย, ชิดขวา หรือ กึ่งกลาง 3. ที่เส้นโยงคลิกเลือกแบบสัญลักษณ์นำหน้าแท็บ เช่น ไม่มี หรือเป็นเส้นประ หรือ เป็นเส้นใต้ เป็นต้น 4. คลิกปุ่ม ตกลง

37 วิธีการตั้งค่าแท็บหยุด (ต่อ) ตำแหน่งของแท็บหยุด การจัดแนว เส้นโยง

38 การจัดการย่อหน้าการจัดการย่อหน้า ในการพิมพ์งานเอกสาร การจัดรูปแบบข้อความและย่อหน้านั้นถือว่าสำคัญ โดยเฉพาะการจัดวางตำแหน่งของข้อความ เพราะจัดว่าเป็นการให้ลำดับความสำคัญ ของเนื้อหาในเอกสารอย่างหนึ่ง การจัดวางตำแหน่งข้อความก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการจัดตำแหน่งข้อความเป็นลักษณะของการจัดลำดับ ความสำคัญของเนื้อหาเอกสารอีกอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน กึ่งกลาง ชิดซ้าย ชิดขวา

39 การจัดตำแหน่งข้อความการจัดตำแหน่งข้อความ วิธีการจัดตำแหน่งข้อความสามารถทำได้โดย 1. เลือกข้อความที่ต้องการจัดตำแหน่ง 2. คลิกเลือกที่คำสั่งสำหรับการจัดตำแหน่งในแท็บ หน้าแรก กลุ่มคำสั่ง ย่อหน้า จัดตำแหน่งให้ชิดขอบซ้ายหน้ากระดาษ จัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ จัดตำแหน่งชิดขอบขวาหน้ากระดาษ จัดตำแหน่งให้ชิดขอบซ้าย และขอบขวาเสมอกันกรณีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ และในย่อหน้านั้นมีมากกว่า 1 บรรทัด จัดตำแหน่งให้ชิดขอบซ้าย และขอบขวาเสมอกันกรณีข้อความเป็นภาษาไทย และในย่อหน้านั้นมีมากกว่า 1 บรรทัด

40 การเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดการเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด การเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดช่วยให้แต่ละบรรทัดในย่อหน้า เดียวกัน อ่านง่ายขึ้น เพราะบรรทัดใหม่ที่ห่างกันสามารถมองเห็นข้อความ หรือตัวอักษรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถทำได้โดย 1. คลิกเลือกข้อความที่ต้องการเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดใหม่ 2. คลิกคำสั่ง ระยะห่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้า ที่แท็บ หน้าแรก กลุ่มคำสั่ง ย่อหน้า 3. คลิกเลือกขนาดระยะห่าง ตามที่ต้องการ เช่น 1.0, 1.15, 1.5 และ 2.0 เป็นต้น

41 กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม

42 การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์ การแบ่งเนื้อหาข้อความออกเป็นคอลัมน์ ให้กับงานพิมพ์จะช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับงาน เอกสารมากขึ้น สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเลือกข้อความย่อหน้าที่ต้องการ สร้างคอลัมน์ 2. คลิกที่คำสั่ง คอลัมน์ ในแท็บ เค้าโครง หน้ากระดาษ กลุ่มคำสั่ง ตั้งค่าหน้ากระดาษ 3. คลิกเลือกรูปแบบคอลัมน์ที่ต้องการ 4. ตรวจดูผลลัพธ์ จากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่รัฐอาจไม่ สามารถผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความ ต้องการใช้งาน เนื่องจากพม่าหยุดส่งก๊าซ ธรรมชาติให้ไทยชั่วคราว จะมีทางไหนกัน ที่เราจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้ผ่าน พ้นช่วยเวลาดังกล่าวได้บ้าง นับเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นกังวล อยู่ใม่น้อย สำหรับการที่รัฐบาลได้ออกมา ขอความร่วมมือจากประชาชน ให้ช่วยกัน ประหยัดไฟในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ สืบเนื่องมาจากการที่แท่นขุดเจาะก๊าซ ของประเทศพม่าในแหล่งยาดานา ซึ่งเป็น แหล่งใหญ่ของไทยเกิดการทรุดตัว ชำรุด เสียหาย ส่งผลให้จำต้องหยุดส่งก๊าซ ธรรมชาติให้ไทยชั่วคราว เพื่อเริ่มทำการ ซ่อมบำรุงในวันที่ 4-12 เมษายน ซึ่งการ หยุดส่งก๊าซของจากพม่าในครั้งนี้ จะทำ ให้ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของ ไทยหายจากระบบถึง 1,100 ล้าน ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ประกอบกับเหตุท่อส่ง ก๊าซไทย-มาเลเซีย ได้รับความเสียหาย จากอุบัติเหตุการทิ้งสมอเรือ ทำให้ก๊าซ หายไปจากระบบเพิ่มขึ้นอีก 270 ล้าน ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ได้ ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการผลิต ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการ ผลิตไฟฟ้า ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีแผนรับมือ กับสถานการ์ณที่เกิดขึ้นโดยการนำ โรงไฟฟ้าที่ปิดไปแล้วกลับมาใช้ใหม่ แต่ นั่นก็ยังไม่สามารถผลิดไฟฟ้าให้เพียงพอ ต่อการใช้งานของคนในประเทศได้ เนื่องจากช่วงเวลาที่พม่าจะหยุดส่งก๊าซ ธรรมชาติเข้ามาในไทยชั่วคราวนั้น เป็น ช่วงเวลาก่อนวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่ โรงงานอุตสาหกรรมจะเร่งกระบวนการ ผลิตก่อนวันหยุดยาว อีกทั้งยังเป็นช่วงฤดู ร้อนที่ประชาชนมันจะใช้ไฟมากกว่าปกติ อีกด้วย ทำให้อาจะเกิดปัญหาตามมาคือ "ไฟดับ" ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ ภาคอุตสาหกรรม ผลลัพธ์จากการสร้างคอลัมน์

43 การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์ เค้าโครงหน้ากระดาษ คอลัมน์ รูปแบบคอลัมน์

44 การกำหนดข้อความลายน้ำการกำหนดข้อความลายน้ำ การกำหนดลายน้ำ คือ การใส่ฉากหลัง บนหน้าเอกสารโดยใช้ข้อความ หรือรูปภาพมา วางโดยแสดงแบบจาง ๆ เช่น การใส่รูปโลโก้ ของบริษัทเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของงาน สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 1. คลิกที่แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ กลุ่มคำสั่ง พื้นหลังของหน้า 2. คลิกเลือกคำสั่ง ลายน้ำ 3. คลิกเลือกรูปแบบลายน้ำตามต้องการ

45 การกำหนดข้อความลายน้ำการกำหนดข้อความลายน้ำ เค้าโครงหน้ากระดาษ ลายน้ำ รูปแบบลายน้ำ

46 การกำหนดข้อความลายน้ำการกำหนดข้อความลายน้ำ การกำหนดรูปแบบของข้อความลายน้ำเป็นพื้นหลังเอกสาร สามารถเลือก ได้จากแบบสำเร็จรูป และยังสามารถเลือกข้อความ กำหนดข้อความ (สามารถใส่เป็น ลายน้ำรูปภาพก็ได้) ซึ่งทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเลือกคำสั่ง ลายน้ำแบบกำหนดเอง (ถ้าต้องการกำหนดลายน้ำเป็นตัวอักษร) 2. ให้เลือก ลายน้ำข้อความ แล้วระบุรายละเอียดดังนี้ เลือกภาษา เลือกหรือพิมพ์ข้อความ เลือกขนาดของข้อความ เลือกรูปแบบตัวอักษร เลือกแนวในการวางข้อความ

47 การกำหนดข้อความลายน้ำการกำหนดข้อความลายน้ำ

48 การเปลี่ยนสีพื้นหลังเอกสารการเปลี่ยนสีพื้นหลังเอกสาร พื้นหลังของเอกสารตามปกติแล้วค่าเริ่มต้น จะเป็นสีขาว แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังเพื่อใช้ใน การสร้างเอกสารสำหรับการแสดงผลแบบเว็บเพจ หรือต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงามนั้น สามารถ กำหนดสีพื้นหลังให้เป็นสีต่างๆ ตามที่ต้องการได้ ด้วยวิธีการ ดังนี้ 1. คลิกที่แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ กลุ่มคำสั่ง พื้นหลังของหน้า 2. คลิกคำสั่ง สีของหน้า 3. เลือกสีพื้นหลังของเอกสารตามที่ต้องการ

49 การเปลี่ยนสีพื้นหลังเอกสารการเปลี่ยนสีพื้นหลังเอกสาร เค้าโครงหน้ากระดาษ สีของหน้าเอกสาร สี

50 การตกแต่งขอบของกระดาษการตกแต่งขอบของกระดาษ การเน้นขอบกระดาษอาจจะใช้ ใน การทำปกหนังสือ เอกสาร หรือป้ายประกาศ ใด ๆ สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 1. คลิกที่แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ กลุ่มคำสั่ง พื้นหลังของหน้า 2. คลิกเลือกคำสั่งเส้นขอบของหน้า 3. ในหน้าต่าง เส้นขอบและแรเงา คลิกแท็บ เส้นขอบหน้ากระดาษ เพื่อกำหนดรูปแบบเส้นขอบ หน้ากระดาษ

51 การตกแต่งขอบของกระดาษการตกแต่งขอบของกระดาษ เค้าโครงหน้ากระดาษ ลักษณะ สี ความกว้าง ตั้งค่า

52 กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม

53 การแทรกวัตถุต่างๆ ในเอกสาร การอธิบายเนื้อหาภายในงานเอกสารที่มีแต่ข้อความจะง่ายขึ้นมาก หากเรา นำเอาการแทรกวัตถุ เช่น รูปภาพหรือกราฟิกต่าง ๆ มาใช้ประกอบ ซึ่งนอกจาก เอกสารนั้นจะสวยงาม น่าดูยิ่งขึ้นแล้ว ยังทำให้เราได้ฝึกและรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ มีอยู่อย่างมากมายในโปรแกรม Word ดีขึ้นด้วย

54 การแทรกรูปภาพการแทรกรูปภาพ การแทรกรูปภาพใส่ลงในเอกสารสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ การแทรกภาพจากไฟล์รูปภาพที่เรามีอยู่ และการแทรกรูปภาพสำเร็จของ โปรแกรม Word หรือที่เรียกว่า คลิปอาร์ต 1. ที่แท็บ แทรก กลุ่มคำสั่ง ภาพประกอบ คลิกเลือกคำสั่ง รูปภาพ 2. ในหน้าต่างแทรกรูปภาพให้คลิกเลือกแหล่งเก็บไฟล์รูปภาพ 3. คลิกเลือกชื่อไฟล์รูปภาพที่ต้องการ 4. คลิกปุ่ม แทรก

55 การแทรกรูปภาพการแทรกรูปภาพ แทรก รูปภาพ เลือกรูปภาพ

56 การแทรกรูปภาพการแทรกรูปภาพ แทรกรูปภาพในเอกสาร

57 การแทรกภาพจากคลิปอาร์ตการแทรกภาพจากคลิปอาร์ต การแทรกภาพจากคลิปอาร์ต หรือภาพตัดปะ สามารถทำได้ดังนี้ 1. ที่แท็บ แทรก กลุ่มคำสั่ง ภาพประกอบ คลิกเลือกคำสั่ง ภาพตัดปะ 2. ในหน้าต่างภาพตัดปะ คลิกที่ช่องค้นหา: พิมพ์ชื่อรูปภาพที่ค้นหา 3. คลิกปุ่ม ไป (โปรแกรมจะเริ่มค้นหาไฟล์รูปภาพตัดปะ จากในเครื่อง คอมพิวเตอร์ขึ้นมาแสดงให้ดูตัวอย่าง) 4. คลิกเลือกรูปภาพตัวอย่างจากหน้าต่างภาพตัดปะ หรือคลิกเมาส์ค้าง พร้อมลากเมาส์นำเอารูปภาพที่เลือกมาวางในพื้นที่เอกสาร

58 การแทรกภาพจากคลิปอาร์ต (ต่อ) แทรก ภาพตัดปะ ภาพต้นไม้ ค้นหา เลือกภาพ

59 การแทรกภาพจากคลิปอาร์ต (ต่อ) แทรก ภาพตัดปะ เลือกภาพ ผลลัพธ์

60 การแทรกตารางการแทรกตาราง ลักษณะของตารางจะประกอบด้วย แถวในแนวตั้งหรือที่เรียกกันว่า คอลัมน์ (Column) และแถวในแนวนอนหรือ แถว (Row) เราใช้ตารางในการเก็บข้อมูลลงใน แต่ละช่องตาราง หรือเซลล์ (Cell)

61 การแทรกตารางอย่างง่ายการแทรกตารางอย่างง่าย 1. คลิกเลือกตำแหน่งว่างบนเอกสาร หรือ ตำแหน่งที่ต้องการสร้างตาราง 2. คลิกที่แท็บ แทรก กลุ่มคำสั่ง ตาราง 3. ที่คำสั่งแทรกตารางให้ลากเมาส์ผ่านช่อง ตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ เพื่อกำหนดขนาด ตาราง 4. เมื่อลากเมาส์ได้ขนาดตารางตามต้องการ แล้ว เช่น ตาราง 4x4 (4 แถว 4 คอลัมน์) แล้วให้คลิกเมาส์ 1 ครั้ง 5. ตรวจดูผลลัพธ์ที่ได้ แทรก ตาราง กำหนดขนาดตาราง สามารถทำได้ดังนี้

62 การใช้คำสั่ง แทรกตาราง 1. คลิกเลือกตำแหน่งว่างบนเอกสาร หรือตำแหน่ง ที่ต้องการสร้างตาราง 2. คลิกที่แท็บแทรก กลุ่มคำสั่งตาราง 3. คลิกเลือกคำสั่งแทรกตาราง… (เปิดหน้าต่างคำสั่งแทรกตาราง) 4. ที่ขนาดตารางใส่ตัวเลขสำหรับกำหนดจำนวน คอลัมน์ และแถว 5. ที่รูปแบบการปรับพอดีอัตโนมัติ ให้ระบุความ กว้างของคอลัมน์ และลักษณะตารางให้พอดี กับเนื้อหา 6. คลิกปุ่ม OK เมื่อได้ตารางตามที่ต้องการ แทรก ตาราง สามารถทำได้ดังนี้

63 การใช้คำสั่ง แทรกตาราง (ต่อ) ผลลัพธ์จากการสร้างตาราง ขนาด 4x4 4 แถว 4 คอลัมน์

64 การแทรกรูปร่าง หรือรูปทรง รูปวาดหรือรูปทรง คือ รูปที่เราวาดเองโดยมีรูปทรงต่าง ๆ เช่น รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงรี ทรงกระบอก ทรงปิระมิด เป็นต้น หรือภาพวาดต่าง ๆ การแทรก รูปทรงเข้ามาในงานเอกสารด้วยการใช้เมาส์คลิกค้างแล้วลากไปจนกว่าจะได้ขนาด ความกว้างและความสูงตามที่ต้องการจึงปล่อยเมาส์ ขั้นตอนในการแทรกรูปทรงทำ ได้ดังนี้ 1. คลิกที่แท็บแทรก กลุ่มคำสั่ง ภาพประกอบ คลิกเลือกคำสั่ง ภาพตัดปะ 2. คลิกเลือกคำสั่ง รูปร่าง 3. คลิกเลือกรูปร่างที่ต้องการแล้ววาดในพื้นที่ว่างของเอกสาร สังเกตตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนรูปร่างไปเป็น 4. ลากเมาส์เพื่อวาดขนาดให้ได้ตามที่ต้องการ

65 การแทรกรูปร่าง หรือรูปทรง (ต่อ) แทรก รูปร่าง รูปเมฆ ผลลัพธ์จากการสร้างรูปร่าง

66 การแทรกอักษรศิลป์การแทรกอักษรศิลป์ อักษรศิลป์ คือ รูปแบบของตัวอักษรที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความงดงามมี ชีวิตชีวาให้กับกลุ่มคำ หรือข้อความที่เราได้จัดทำขึ้นสำหรับตกแต่งงานเอกสาร วิธี แทรกอักษรศิลป์ สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ที่คลิกแท็บ แทรก กลุ่มคำสั่ง ข้อความ 2. คลิกเลือกคำสั่ง อักษรศิลป์ 3. คลิกเลือกรูปแบบ และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ 4. ตรวจดูผลลัพธ์ที่ได้

67 การแทรกอักษรศิลป์ (ต่อ) อักษรศิลป์ รูปแบบอักษรศิลป์ หรืออาจจะเลือกข้อความที่พิมพ์ไว้แล้วก่อนจึงค่อยคลิกเลือกรูปแบบก็ได้ สามารถทำได้ดังนี้

68 การสร้างแผนผังจากกราฟิก SmartArt สำหรับการสร้างงานกราฟิกประกอบเอกสารประเภทแผนผัง ไม่ ยุ่งยากอีกต่อไป เพราะกราฟิก SmartArt นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังมี เทคนิคลูกเล่นสำหรับการตกแต่งอีกหลากหลาย ซึ่งสามารถเรียกใช้คำสั่ง การฟิก SmartArt รูปแบบต่างๆ ได้จากแท็บ แทรก สามารถทำได้ดังนี้ 1. ที่แท็บ แทรก กลุ่มคำสั่ง ภาพประกอบ 2. คลิกคำสั่งกราฟิก SmartArt 3. คลิกเลือกรูปแบบของกราฟิก SmartArt 4. คลิกเลือกรูปแบบย่อยของแต่ละแบบตามที่ต้องการ

69 การร้างแผนผังจากกราฟิก SmartArt (ต่อ) แทรก SmartArt แทรก

70 กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม

71 การบันทึกงานการบันทึกงาน ใน Word 2010 มีวิธีการบันทึกไฟล์เอกสารโดยสามารถทำได้ ดังนี้ 1. คลิกที่แท็บ แฟ้ม 2. คลิกเลือกคำสั่ง บันทึกเป็น 3. เลือกที่ตั้งไฟล์ (ตามปกติจะตั้งค่าให้บันทึกใน Documents) 4. คลิกในช่อง ชื่อแฟ้ม: เพื่อตั้งชื่อไฟล์ 5. คลิกที่ปุ่มหัวลูกศรชี้ลงของ บันทึกเป็นชนิด: เพื่อเลือกชนิดของไฟล์ ที่ต้องการบันทึก

72 การบันทึกงานการบันทึกงาน แฟ้ม บันทึกเป็น กำหนดชื่องาน

73 การบันทึกไฟล์แบบ PDF บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องบันทึกไฟล์ไปใช้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบ PDF Document เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานแบบอ่านได้อย่างเดียว โดยมีวิธีการ บันทึกงาน ดังนี้ 1. คลิกที่แท็บ แฟ้ม 2. คลิกที่หน้ารายการ บันทึกและส่ง 3. คลิกเลือก สร้างเอกสาร PDF/XPS 4. คลิกที่ปุ่มคำสั่ง สร้างเอกสาร PDF/XPS 5. เลือกที่ตั้งไฟล์เหมือนการบันทึกไฟล์เอกสารตามปกติทั่วไป

74 การบันทึกไฟล์แบบ PDF แฟ้ม บันทึก และส่ง สร้าง PDF/XPS สร้างเอกสาร PDF/XPS

75 กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม

76 การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในการทำงานกับเอกสาร เราสามารถสั่งพิมพ์ออกทางกระดาษเพื่อทำ หนังสือ รายงาน หรือเอกสารต่าง ๆ ซึ่งก่อนที่เราจะสั่งพิมพ์ออกมานั้น เรา จำเป็นต้องตรวจสอบ และตั้งค่าของหน้ากระดาษ เพื่อความถูกต้องเหมาะสม ก่อนการนำไปใช้

77 การกำหนดขอบกระดาษการกำหนดขอบกระดาษ เอกสารที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นั้น โปรแกรมจะตั้งค่าขอบกระดาษมาให้เป็น ค่าพื้นฐาน โดยค่าที่ใช้จะเป็นค่าแบบปกติ ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ โดย อาจจะเลือกจากรูปแบบสำเร็จรูปที่โปรแกรมมีมาให้ ดังนี้ 1. คลิกที่แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ กลุ่มคำสั่ง ตั้งค่าหน้ากระดาษ 2. คลิกที่คำสั่ง ระยะขอบ 3. เลือกระยะขอบกระดาษแบบสำเร็จรูปที่ต้องการ

78 การกำหนดขอบกระดาษการกำหนดขอบกระดาษ เค้าโครงหน้ากระดาษ รูปแบบการตั้งค่า ระยะขอบ

79 การกำหนดขอบกระดาษการกำหนดขอบกระดาษ การกำหนดระยะขอบกระดาษเองตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ กลุ่มคำสั่ง ตั้งค่าหน้ากระดาษ 2. คลิกที่คำสั่ง ระยะขอบ 3. เลือกระยะขอบกระดาษแบบสำเร็จรูปที่ต้องการ 4. คลิกคำสั่ง ระยะขอบแบบกำหนดเอง

80 การกำหนดขอบกระดาษการกำหนดขอบกระดาษ เค้าโครงหน้ากระดาษ ระยะขอบแบบกำหนดเอง ระยะขอบ

81 การกำหนดขอบกระดาษการกำหนดขอบกระดาษ ตั้งค่าระยะขอบ

82 การกำหนดขนาดกระดาษการกำหนดขนาดกระดาษ การกำหนดขนาดของเอกสารสามารถกำหนดได้ตามความต้องการของการ นำไปใช้ ซึ่งอาจจะเป็นขนาดมาตรฐานหรือขนาดที่เรากำหนดขึ้นมาเอง สามารถทำ ได้ดังนี้ 1. คลิกที่แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ กลุ่มคำสั่ง ตั้งค่าหน้ากระดาษ 2. คลิกที่คำสั่ง ขนาด 3. เลือกขนาดกระดาษสำเร็จรูปซึ่งเป็นขนาดมาตรฐาน

83 การกำหนดขนาดกระดาษการกำหนดขนาดกระดาษ เค้าโครงหน้ากระดาษ เลือกขนาดกระดาษ ระยะขอบ

84 การกำหนดแนวในการวางเอกสารการกำหนดแนวในการวางเอกสาร การกำหนดแนวในการวางเอกสาร ปกติหน้ากระดาษจะถูกกำหนดมาเป็น แนวตั้ง แต่เราสามารถเปลี่ยนแนวในการวางกระดาษให้เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกที่แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ กลุ่มคำสั่ง ตั้งค่าหน้ากระดาษ 2. คลิกที่คำสั่ง การวางแนว 3. คลิกเลือกแนวในการวางกระดาษ ตามที่ต้องการ  แนวตั้ง  แนวนอน เค้าโครงหน้ากระดาษ ระยะขอบ

85 การกำหนดคำสั่งในการพิมพ์เอกสารการกำหนดคำสั่งในการพิมพ์เอกสาร การแสดงตัวอย่างงานที่พิมพ์ และคำสั่งพิมพ์ จะแสดงในขั้นตอนเดียว ตัวอย่างเอกสารจะปรากฏขึ้นทางด้านขวาของหน้าต่าง ส่วนทางด้านซ้ายจะเป็นส่วน ที่เราสามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ในการพิมพ์ได้ โดย 1. คลิกที่แท็บ แฟ้ม 2. คลิกที่คำสั่ง พิมพ์ 3. กำหนดค่าอื่นๆ ก่อนกดปุ่ม พิมพ์ ดังต่อไปนี้  การกำหนดจำนวนชุดสำเนาในการพิมพ์  การเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ กรณีต่อเครื่องพิมพ์หลายเครื่อง  การสั่งพิมพ์ทั้งหมด หรือระบุหน้า เช่น 1,3,10-14 เฉพาะหน้าคี่-คู่  การกำหนดจำนวนหน้าที่ต้องการพิมพ์ต่อแผ่น

86 การกำหนดคำสั่งในการพิมพ์เอกสารการกำหนดคำสั่งในการพิมพ์เอกสาร แฟ้ม พิมพ์ ระบุค่าต่างๆ ตัวอย่าง

87 แบบฝึกปฏิบัติแบบฝึกปฏิบัติ ให้...ดังนี้

88 กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google