งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NEW MEDIA. สื่อใหม่ คือ สื่อเก่าที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ ภายนอก คุณเชื่อความคิดนี้หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NEW MEDIA. สื่อใหม่ คือ สื่อเก่าที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ ภายนอก คุณเชื่อความคิดนี้หรือไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NEW MEDIA

2 สื่อใหม่ คือ สื่อเก่าที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ ภายนอก คุณเชื่อความคิดนี้หรือไม่

3 Mass Communication > สื่อสารมวลชน ส่งสารถึงผู้รับสาร จำนวนมาก ในเวลาเดียวกัน การสื่อสาร แบบทางเดียว ผู้ส่งสาร ควบคุมทิศทางการสื่อสาร (CoverageArea) ผู้รับสารไม่มีโอกาสกำหนด Time Space

4 การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสื่อใหม่ คมนาคม >> การสื่อสาร

5

6

7 ์์์ NewMedia >> คล้ายคลึง สังคมยุคหลังสมัยใหม่ Decentralized >> กระจายตัว ไหลลืนไม่หยุดนิ่ง Dynamic Convergence >> ข้ามลักษณะสื่อตนเองไปรวมกับสื่ออื่นๆ ให้เกิดคุณสมบัติใหม่

8

9

10

11 ที่มาของ ความหมาย New Media Information Technology >> IT Communication Technology >> CT ICTICT

12 Information Technology เทคโนฯสารสนเทศ Collection รวบรวม Storage เก็บรักษา Process จัดการ Disseminate แพร่กระจาย

13 Ronald E Rice อธิบายความหมาย ของสื่อใหม่ ( ์ New Media ) 1. ขยายรสสัมผัส ของมนุษย์ ให้กว้างขวางและซับซ้อนขึ้น เช่น เทคโนโลยี สร้างภาพเสมือน

14 2. นำเทคโนโลยีใช้ร่วมใน สื่อเดิมๆ เช่น E-book, Radio On Net

15 ความหมายของสื่อใหม่ตามทัศนะ นักสื่อสารมวลชน ตะวันตก 1. มีความเป็นดิิจิทัล (Digitalization) ประมวลผลแบบ รวดเร็ว แม่นยำ เข้ารหัส ข้อมูลถูกแยกชิ้นส่วน เพื่อส่ง ประกอบเป็นข้อมูลสมบูรณ์เมื่อเดินทางถึงปลายทาง Kbps Mbps Gbps Tbps

16 Kbps>>Mbps>>Gbps>>Tbps

17 2. หลอมรวมสื่อ (Media Convergence) สื่อเก่า + สื่อใหม่ >> Thairath Online Manager Online สื่อ + เทคโนโลยี + สารสนเทศ >> TV On Net TV On Demand

18 3. การสื่อสารพัฒนาร่วมกับสื่อ ผสานอุปกรณ์ชิ้นเดียวกัน เช่น คอมพิวเตอร์สามารถ ดูทีวี คุยโทรศัพท์

19 Software>> หัวใจของการเปลี่ยน เปลียน เทคโนโลยียืดหยุ่น เปลียนแปลง ได้อย่างรวดเร็ว แปลสภาพเป็นอะไรก้อได้

20 Mac>> ต้นแบบของการพัฒนาเทคโนโลยี Software สมบูรณ์ แบบ พัฒนา Hardware มีขนาดเล็ก มีเสียรภาพสูง

21 4. เทคโนโลยีจะลดความสลับซับซ้อนของเครื่องมือประเภท Hardware ลดลง

22 5. ปฎิสัมพันธ์ ( Interactivity ) ปฎิสัมพันธ์แบบ ทันทีทันใด (Real Time )

23 6. การสื่อสารแบบ One To Many เหมือน MC แบบเดิม ผู้ส่งสาร สื่อใหม่ เป็นบุคคลทั่วไปไม่ใช่นักสื่อสารมวลชน

24 7. การสื่อสารแบบ Many To Many การสื่อสารที่คนจำนวนมากเป็นผู้ส่งสารไปถึงคนจำนวนมาก รูปแบบเครือข่าย ใยแมงมุม (Network Communication )

25 8. สื่อใหม่ คิดแทนคนได้ ( Automation) สั่งการได้อัตโนมัติ ด้วยเงื่อนไข ด้านโปรแกรม เช่นการจัดรายการวิทยุ โดยผู้จัดไม่ต้องทำรายการสด

26 9. สื่อใหม่ มีอิสระ ผันแปร สูง ( Greater Variance) การพัฒนาโปรแกรมให้มีความอัจฉริยะ มากขึ้น

27 9. Transcoding เปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูล ได้หลากหลาย เช่นภาพแบบเดิม แปลง >> jpg gif png เสียงใน cassette แปลง >> ไฟล์เสียง.wav

28 Gif >> 256 สี JPG >> 16 ล้านสี PNG >> ?

29 การประมวลผล ของสี บนโปรแกรมภาพ 2 มิติ

30 เดนิส แมคเควล แนวคิดสื่อใหม่ 1. ใช้ง่าย >> ผู้ใช้สามารถใช้สื่อแบบมืออาชีพได้ ไม่ยุ่งยาก 2. เอกเทศ ( Privacy) >> ดำเนินการได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น หรือระบบองค์กรสื่อขนาดใหญ่

31

32 ฺ BU MODEL ทิศทางการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ จากอุตสาหกรรม >> Home Office

33 สรุปรวมความหมายของสื่อใหม่ Interactivity >> ปฎิสัมพันธ์ Mobility >> เคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆได้ Convertibility >> ดัดแปลงเปลี่ยนรูปได้ Connectivity >> เชื่อมต่อได้ง่าย เชื่อมต่อ ถึงจะผลิตสื่อ

34 สรุปรวมความหมายของสื่อใหม่ Speed >> ความเร็วสูง Absence of boundaries >> ไร้พรมแดน Digitalization>> ประมวลผลรวดเร็วแม่นยำ Media Convergence

35 ยุค ของสื่อใหม่

36 Mark Poster ( The Second Media Age ) First Media Age 1. คนกลุ่มน้อยพูดกับคนส่วนใหญ่ ( ฺฺ Broadcasting Technology) 2. เน้น สื่อสารทางเดียว หรือ 2 ทางเชื่องช้า 3. ได้รับอิทธิพลจากกระแสหลัก 4. มีผลต่อผู้รับสารระดับมวลชน Mass

37 Second Media Age 1. คนส่วนใหญ่พูดกับคนส่วนใหญ่ 2. คุณค่าของเนื้อหา มีผลต่อการดึงดูดผู้รับสารจำนวนมาก

38 Second Media Age 3. สื่อสารแบบ 2 ทาง และ มีความเป็น RealTime 4. สื่อเฉพาะกลุ่มมากขึ้น > สื่อแสดงจุดยืนได้มากขึ้น 5. สื่อมีอิทธิพลระดับปัจเจกบุคคล

39 สรุป แนวคิด สื่อใหม่ เพื่อความเข้าใจ

40 MC แบบเดิม มุ่งเน้นสื่อสารทางเดียว สื่อมีพลังอำนาจในการโน้มนำมวลชน สื่อ มีอิทธิพล เป็นเครื่องมือของ ผู้ปกครอง ( การเมือง นายทุน )

41 สื่อสารมวลชน จากศูนย์กลาง ไปสู่มวลชน

42 โครงสร้างการสื่อสาร > สื่อใหม่ เทคโนโลยีเครือข่ายใยแมงมุม (Communication Network) ลักษณะโครงสร้างการสื่อสาร Viral Communication>> ไวรัสการสื่อสาร

43 โครงสร้างการสื่อสาร > สื่อใหม่ ความน่าสนใจของประเด็น เนื้อหา มีผลต่อจำนวนผู้รับชมมากกว่า อำนาจความเป็นเจ้าของสื่อ

44

45

46 มุมมองการเปลี่ยนแปลง เกิดสื่อใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์ จาก ระบบ Analog >>>>Digital ออกจากกรอบ การรับ ส่งข้อมูลแบบดั้งเดิม ปริมาณ 10Kbps สู่ Gbps

47 ยุค สื่อใหม่ ( สมิทธินันท์ : สวนสุนันทา ) แบ่งตามปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการสื่อสาร

48 1. เทคโนโลยีการสื่อสาร หนึ่งต่อ หนึ่ง (Point To Point Communication ) เทคโนโลยี Analog >> ไม่สามารถประยุกต์ เพื่อส่งข้อมูล สื่อมวลชนได้

49 สายทองแดง รับส่งข้อมูล ดั้งเดิม

50 2. สื่อสารแบบ เครือข่ายใยแมงมุม Network communication พัฒนาการ การส่งข้อมูลผ่านสายไฟเบอร์ออฟติค สามารถรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data IT >> เครื่องมือ ส่งสารแทน คลื่นแบบเดิม

51 แบ่งแยกยุค เทคโนโลยีสื่อใหม่ จากพฤติกรรมการใช้ข้อมูล ของสื่อสารมวลชน

52 ยุคที่ 1 ยุคแห่งการเริ่มต้นจัดทำระบบฐานข้อมูล ข้อมูล Information ข่าว News (1950-1960) เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานสื่อสารมวลชน เช่น การรับส่งข้อมูล จากองค์กรข่าวต้นทาง สู่ สำนักข่าวท้องถิ่น

53 สำนักข่าวระหว่างประเทศ International News Agencies สำนักข่าว รอยเตอร์ ( ENG ) * ก่อตั้งในปี 1850 > พอล จูเลียซ รอยเตอร์ * 1851 > เปิดสำนักข่าว โทรเลขแห่งแรกขึ้น เพื่อส่งข้อมูลระหว่างเมือง Dover และเมือง Calais * 1870 > ได้รับการยอมรับ > การรายงานข่าวการเสียชีวิตของ อับราฮัม ลินคอน * 1964 > Stockmaster รับส่งข้อมูลการเงินระหว่างประเทศด้วย คอมพิวเตอร์ครั้งแรก

54 สำนักข่าวระหว่างประเทศ International News Agencies สำนักข่าว รอยเตอร์ ( ENG ) * 1973 เปิดตัว Reuter Monitor รายงานข้อมูลการตลาดเงินตรา ข้อมูลมีลักษณะ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา RealTime * 1981 เปิดตัว Reuter Monitor Dealing Service เปิดให้ผู้ใช้บริการ สามารถขาย และ ซื้อ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ภายในเสี้ยววินาที * บุกเบิกนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการส่งข่าว รายแรกๆ

55 สำนักข่าวระหว่างประเทศ International News Agencies สำนักข่าว รอยเตอร์ ได้รับการยอมรับ ในการเป็นสำนักข่าวคุณภาพ 1. Accurate >> ถูกต้อง แม่นยำ ในการรายงานข่าว 2. Up To Date >> ทันเหตุการณ์ 3. Independence >> อิสระ 4. Freedom from Bias >> ปราศจากอคติ

56 ยุคที่ 2 ยุค การเิร่มต้น อินเทอร์เน็ต เกิด 1960 1960>> อยู่ในเครือข่ายเฉพาะ กลุ่ม 1994>> Netscape Navigator เริ่มต้นการใช้งาน WebBrowser อินเทอร์เน็ต แพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลก

57 อินเทอร์เน็ต เกิด 1960 WWW. เกิดปี 1990 ยุคแรก ของการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารผ่าน อินเทอร์เน็ต เริ่มต้น ของการสร้างเวปไซต์ >> เผยแพร่ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง อินเทอร์เน็ต ระบบ หมุนผ่านโทรศัพท์ บ้านพื้นฐาน Dial-Up ความเร็ว 56Kbps

58 ลักษณะสำคัญของยุคที่ 2 อินเทอร์เน็ตมีความเร็วต่ำ มีผลต่อการออกแบบเวปไซต์ เวปไซต์ ทำหน้าที่เป็นช่องทางเสริมของสื่อ ออฟไลน์ เนื้อหาในเวปไซต์ เน้นข้อมูลความรู้ และ รายละเอียดของสินค้า บริการ เวปไซต์ สื่อสารทางเดียว เสมือสื่อมวลชนอื่นๆ

59 ยุคที่ 3 อินเทอร์ BroadBand Technology การขยาย เครือข่ายพื้นฐาน สายส่งสัญญาณ >> รับส่งข้อมูลปริมาณมาก มีการเพิ่มขึ้นของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง ทั่วโลก เกิดเวปไซต์ ขึ้นจำนวนมาก เวปไซต์ ออกแบบให้น่าสนใจมากขึ้น มีการสร้างภาพเคลื่อนไหวมากขึ้น เวปไซต์ เน้นเจาะกลุ่มผู้รับสารมากขึ้น อ่าน เขียน และสร้างปฎิสัมพันธ์ ของกลุ่มสังคมได้จริง แบ่งปันและเชื่อมโยงเนื้อหา

60 ยุคที่ 4 SmartPhone โทรศัพท์เคลื่อน > เริ่มปี 2529 เพื่อการรับส่งข้อมูลทำเพียง เสียง และ ข้อความสั้น (SMS) MC >> เริ่มรายงานสด โดยใช้โทรศัพท์มากขึ้น l

61 ยุคที่ 4 SmartPhone การเติบโต SmartPhone แบ่งเป็น 3 ช่วง 4.1 โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบอนาล็อค เสียง ข้อความ SMS บริการเสียง AudioText 4.2 >> Application ง่ายๆ รับส่งข้อมูลสำคัญเช่น Email

62

63 4.3 ช่วงของการพัฒนา Application บน SmartPhone SmartPhone ทำให้สร้าง Applicatin. ใหม่ๆ ขึ้นจำนวนมาก

64 ข้อมูล google พบว่า SmartPhone เป็นสื่อที่ ใช้ พร้อมๆ กับ การทำกิจกรรมอื่นๆ หรือเปิดรับสื่ออื่นๆ เหมือนวิทยุ ยุ

65 ลักษณะสำคัญ ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยียุคที่ 4 (SmartPhone) * อิ่มตัวของการสื่อสาร ด้วย Desktop PC * สื่อสารข้อมูลใช้งานเคลื่อนที่ได้สมบูรณ์เท่า DeskTopPC * เกิด Application รูปแบบต่างๆที่หลากหลาย ในการใช้งาน โดยเฉพาะ Application ประยุกต์การทำงานบน Desktop Pc เดิม สู่การใช้งาน บน สมาร์ทโฟน

66 เทคโนโลยียุคที่ 4 (SmartPhone) กับการเปลี่ยนแปลงสื่อ * ผู้รับสาร เปลี่ยนเป็นเป็นผู้ช่วยสื่อในการแสวงหาข่าว ทำให้ข่าวสารหลากหลายรวดเร็วขึ้น * องค์กรสื่อสารมวลชน มีบทบาทในการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ในข่าวสาร ทั้งเชิงลึก และกว้างหลากหลายแง่มุมขึ้น

67 กลุ่มละ 5 คน 1. ส่งรายงาน 1 ฉบับ พร้อม แผนที่ความคิด เทคโนโลยีสื่อใหม่ ที่นักศึกษาสนใจ * ประวัติความเป็นมา ( บรรยายประวัติความเป็นมา ) * ที่มา >> เหตุปัจจัยแห่งการเปลียนแปลง >> การใช้เทคโนโลยี * รายละเอียดคุณสมบัติของเทคโนโลยี * ประโยชน์ของเทคโนโลยี * ผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ (Life Style) 2. งาน 10 กลุ่มต้องไม่ซ้ำ กัน ( แกนนำกลุ่มต้องมีตัวแทนหารือ กันไม่ให้หัวข้อซ้ำ )

68 กลุ่มละ 5 คน สิ่งที่ต้องส่ง 1. รายงานรูปเล่ม เย็บเล่มให้สมบูรณ์ 2. Present >> Power Point 2.1 MindMap อธิบายแนวคิด ของสิ่งที่ศึกษา 2.2 เนื้อหา ประกอบ ( ทำมาใน PowerPoint ) การนำเสนอ เน้นกระชับ สั้น ได้ใจความดึงดูดควาสนใจ

69

70 มุมมองอื่นๆ ยุคสมัยของสื่อใหม่ ในมุม สารสนเทศศาสตร์ Informatics เชื่อ หัวใจของการเปลี่ยนแปลงมาจาก Hardware NetworkCommunication

71 1960>>Stand Alone คอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูล ไปสู่การสร้างระบบ ฐานข้อมูล (DataBase) 1970>> Point To Point การรับส่งข้อมูล ในรูปแบบองค์กรต่อองค์กร เช่น สำนักข่าว Reuter กับ สำนักข่าวไทย ข้อมูลข่าวสารจึงถูกคัดกรอง ก่อนเผยแพร่สู่ผู้รับสารอีกครั้งหนึ่ง

72 1990>> ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ ผู้รับสารเข้าถึง ค้นคว้าหาข้อมูล ลดช่องว่างด้านข้อมูลข่าวสาร 2000 >> ศักยภาพ การสื่อสาร ไร้สาย ผ่าน สมาร์ทโฟน >> เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการใช้ข้อมูล ( รอฮีม ปรามาท อ้างถึง Seven Social Transformation Unleashed by Mobile Devices :Jeffy F Rayport,Carine Camry )

73 SmartPhone เปลีี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ข้อมูลของผู้รับสาร 1. การค้นหาข้อมูลฉับไวขึ้น เช่น LOCATION BASE SERVICE 2. การส่งข่าว กระชับรวดเร็ว >> กว่ารูปแบบข่าวสั้น ที่เคยมี มา 3.OutSource ความจำ >> จากคนไปสู่ ระบบ

74 ขอบเขตของสื่อใหม่

75 ดวงกมล ชาติประเสริฐ สื่อใหม่แบ่ง 3 องค์ประกอบ 1. เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ (Computer Technology ) 2. เทคโนโลยีด้านสื่อสารคมนาคม ( Telecommunication Technology) เครื่องมือ สื่อสาร 3. เทคโนโลยีระบบสื่อสาร ( Communication System Technology )

76 นรินทร์ ธรรมลังกา แบ่งองค์ประกอบของ IT ( สื่อใหม่ ) แบ่งอย่างกว้างๆ 1. Audio -Visual วิทยุ โทรทัศน์ 2. กลุ่มคอมพิวเตอร์ 3. กลุ่มโทรคมนาคม >> โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต

77 องค์ประกอบของสื่อใหม่ ( สมิทธินันท์ : สวนสุนันทา ) 1. โครงสร้างพื้นฐานสื่อใหม่ ( สื่อสารโทรคมนาคม ) 1.1 อุปกรณ์ สื่อสาร และรับส่งข้อมูล ( คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ )

78 1.2 โครงข่าย และ ศูนย์ข้อมูล ระบบสารสนเทศ

79 1.3 แบนด์วิธ ( ฺ Bandwidth ) Kbps>>Mbps>>Gbps>Tbps

80 2. โครงสร้างส่วนบน ของสื่อใหม่ 2.1 ซอฟท์แวร์ 2.1.1 ซอฟท์แวร์ระบบ ( System Software ) ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ 2.1.2 ซอฟท์แวร์ประยุกต์

81 2.2 เนื้อหา ภาพ เสียง ตัวหนังสือ ภาพเคลื่อนไหว


ดาวน์โหลด ppt NEW MEDIA. สื่อใหม่ คือ สื่อเก่าที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ ภายนอก คุณเชื่อความคิดนี้หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google