งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพศอายุร้อยละ ชาย 20042 หญิง 27558 อายุ อายุ 15-19 ปี 5311 อยุ 20-29 ปี 10622 อายุ 30-39 ปี 11224 อายุ 40-49 ปี 10522 อายุ 50-59 ปี 5512 อายุ 60 ปีขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพศอายุร้อยละ ชาย 20042 หญิง 27558 อายุ อายุ 15-19 ปี 5311 อยุ 20-29 ปี 10622 อายุ 30-39 ปี 11224 อายุ 40-49 ปี 10522 อายุ 50-59 ปี 5512 อายุ 60 ปีขึ้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เพศอายุร้อยละ ชาย 20042 หญิง 27558 อายุ อายุ 15-19 ปี 5311 อยุ 20-29 ปี 10622 อายุ 30-39 ปี 11224 อายุ 40-49 ปี 10522 อายุ 50-59 ปี 5512 อายุ 60 ปีขึ้นไป 449

3 สถานภาพ โสด 11925 สมรส 29863 หม้าย 245 หย่า 225 แยกกันอยู่ 123

4 การศึกษา ไม่ได้ศึกษา 184 ประถมศึกษา 19541 มัธยมศึกษา 8317 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเท่า เทียบ 6915 อนุปริญญาหรือเท่าเทียบ 317 ปริญญาตรีหรือเท่าเทียบ 388 สูงกว่าปริญญาตรี 51 กำลังศึกษา 368

5 รายได้ รายได้ต่ำกว่า 5000 18739 5,001 - 10,00015232 10,001 - 15,0007616 15,001 - 20,000459 สูงกว่า 20,000153

6 สิทธิการรักษา มีสิทธิรักษาข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 9620 ประกันสังคม 16435 บัตรทองไม่เสีย ค่าธรรมเนียม 6213 บัตรทองเสีย ค่าธรรมเนียม 30 บาท 11524 จ่ายเงินเอง 388

7 ภาพรวมของความพึงพอใจของ ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก


ดาวน์โหลด ppt เพศอายุร้อยละ ชาย 20042 หญิง 27558 อายุ อายุ 15-19 ปี 5311 อยุ 20-29 ปี 10622 อายุ 30-39 ปี 11224 อายุ 40-49 ปี 10522 อายุ 50-59 ปี 5512 อายุ 60 ปีขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google