งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิตและ ดุษฎีบัณฑิต RMCS ทุกท่าน ดร. พูลพงศ์ สุข สว่าง 19 มีนาคม 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิตและ ดุษฎีบัณฑิต RMCS ทุกท่าน ดร. พูลพงศ์ สุข สว่าง 19 มีนาคม 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิตและ ดุษฎีบัณฑิต RMCS ทุกท่าน ดร. พูลพงศ์ สุข สว่าง 19 มีนาคม 2559

2 Template LISREL by Poonpong Suksawang, Ph.D. 1. Multiple Regression Analysis 2. Measurement Model (x model and y model) 3. Multiple Indicators and Multiple Causes Model 4. Confirmatory Factor Analysis: 1 st Order CFA 5. Confirmatory Factor Analysis: 2 nd Order CFA 6. Path Analysis with Latent Variables

3 1. Multiple Regression Analysis !REGRESSION MODEL DA NI=4 NO=250 MA=CM LA Y1 X1 X2 X3 KM 1.00 0.67 1.00 -0.52 -0.37 1.00 0.43 0.18 -0.21 1.00 SD 1.01 0.98 0.95 1.02 MO NY=1 NX=3 PD OU * เปลี่ยน เฉพาะสี เหลือง X1 Y1X2 X3

4 !MEASUREMENT MODEL: X model DA NI=4 NO=250 MA=CM LA X1 X2 X3 X4 KM 1.00 0.67 1.00 0.52 0.57 1.00 0.43 0.48 0.51 1.00 SD 1.01 0.98 0.95 1.02 MO NX=4 NK=1 LX=FR TD=SY LK K PD OU * เปลี่ยน เฉพาะสี เหลือง 2. Measurement Model (x model and y model) K X1 X2 X3 X4

5 !MEASUREMENT MODEL: Y model DA NI=4 NO=250 MA=CM LA Y1 Y2 Y3 Y4 KM FI=KM.TXT SD FI=SD.TXT MO NY=4 NE=1 LY=FR TE=SY LE E PD OU MI * เปลี่ยน เฉพาะสี เหลือง 2. Measurement Model (x model and y model) E Y1 Y2 Y3 Y4

6 !MIMIC MODEL DA NI=5 NO=300 MA=CM LA qua1 qua2 cause1 cause2 cause3 KM FI=KM.TXT SD FI=SD.TXT MO NY=2 NX=3 NE=1 LY=FR GA=FR TE=SY LE QUALITY PD OU * เปลี่ยน เฉพาะสี เหลือง 3. Multiple Indicators and Multiple Causes Model quality qua1 qua2 cause1 cause2 cause3

7 !CONFIRMATOR FACTOR ANALYSIS MODEL DA NI=10 NO=240 MA=CM LA X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 KM FI=KM.TXT SD FI=SD.TXT MO NX=10 NK=3 LX=FI TD=SY FR LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) FR LX(4,2) LX(5,2) LX(6,2) LX(7,2) FR LX(8,3) LY(9,3) LX(10,3) FR TD(7,6) LK K1 K2 K3 PD OU FS RS * เปลี่ยน เฉพาะสี เหลือง 4. Confirmatory Factor Analysis: 1 st Order CFA K1 X1 X2 X3 K2 X4 X5 X6 X7 K3 X8 X9 X10

8 !CONFIRMATOR FACTOR ANALYSIS MODEL DA NI=10 NO=240 MA=CM LA Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 KM FI=KM.TXT SD FI=SD.TXT MO NY=10 NE=3 NK=1 GA=FR LY=FI TE=SY FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) FR LY(4,2) LY(5,2) LY(6,2) LY(7,2) FR LY(8,3) LY(9,3) LY(10,3) FR TE(7,6) TE(10,8) LE E1 E2 E3 LK LOVE PD OU FS RS * เปลี่ยน เฉพาะสี เหลือง 5. Confirmatory Factor Analysis: 2 nd Order CFA E1 Y1 Y2 Y3 E2 Y4 Y5 Y6 Y7 LOVE E3 Y8 Y9 Y10

9 6. Path Analysis with Latent Variables CON TEXT ENGAG EMENT SATIS FAC TION X5 X3 X2 Y1Y3 Y2 Y4Y6Y5 Y7 Y8 X2 X1

10 !PATH ANALYSIS MODEL DA NI=13 NO=460 MA=CM LA Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 X1 X2 X3 X4 X5 KM FI=KM.TXT SD FI=SD.TXT MO NY=8 NX=5 NE=2 NK=1 GA=FI BE=FI LY=FI LX=FI TE=SY TD=SY TE=SY TH=FI FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) FR LY(4,2) LY(5,2) LY(6,2) LY(7,2) LY(8,2) FR LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) LX(5,1) FR GA(1,1) GA(2,1) BE(2,1) LE ENGAGEMENT SATISFACTION LK CONTEXT PD OU RS EF * เปลี่ยน เฉพาะสี เหลือง 6. Path Analysis with Latent Variables * บรรทัด MO พิมพ์ต่อกันจนถึง TH=FI ( ห้าม กด enter ขึ้นบรรทัดใหม่ )

11 แนวทางการเขียน รายงานผลการวิจัย โมเดลความสัมพันธ์เชิง สาเหตุ 1. ตรวจสอบความสัมพันธ์ของ ตัวแปรสังเกตได้ 2. ตรวจสอบโมเดลการวัดตัว แปรแฝง 3. ตรวจสอบโมเดล ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

12 1. ตรวจสอบความสัมพันธ์ ของตัวแปรสังเกตได้ ตารางที่ 1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัว แปรสังเกตได้ที่ศึกษา

13 2. ตรวจสอบโมเดลการวัดตัว แปรแฝง ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบโมเดลการ วัด Intention to Leave

14 3. ตรวจสอบโมเดล ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ตารางที่ 5 สัมประสิทธิ์อิทธิพลเชิงสาเหตุของ ความตั้งใจที่จะออกจากงานของพนักงาน บริษัทเอกชน

15 ผลการวิจัย ปรากฏว่า 1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความ ตั้งใจที่จะออกจากงานของพนักงาน บริษัทเอกชน (Intention to leave) ที่ พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ โดยมีค่าสถิติไค - สแควร์ เท่ากับ 33.48 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 15 ค่า p เท่ากับ.13 ค่า GFI เท่ากับ.98 ค่า AGFI เท่ากับ.95 ค่า RMSEA เท่ากับ.001 และ ค่า SRMR เท่ากับ.008 โดยที่ตัวแปร Org. inclusion ตัวแปร Job satisfaction และ ตัวแปร Org. Commitment ร่วมกันอธิบายความ แปรปรวนของตัวแปร Intention to Leave ได้ร้อยละ 62

16 ผลการวิจัย ปรากฏว่า 2. Org. commitment มีอิทธิพลต่อ Intention to Leave สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ Job satisfaction และ Org. inclusion โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ -.51, -.41 และ -.35 ตามลำดับ 3. Org. inclusion มีอิทธิพลทางอ้อมเชิง ลบต่อ Intention to Leave โดยอ้อมผ่าน Job satisfaction และ Org. commitment อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม เท่ากับ -.35 ในขณะที่อิทธิพลทางตรงของ Org. inclusion ต่อ Intention to Leave ไม่มี นัยสำคัญทางสถิติ

17 ผลการวิจัย ปรากฏว่า 4. Job satisfaction มีอิทธิพลทางตรงและ ทางอ้อมเชิงลบต่อ Intention to Leave อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม เท่ากับ -.41 5. Org. commitment มีอิทธิพลทางตรง เชิงลบต่อ Intention to Leave อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยมีค่า สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง เท่ากับ -.51

18 Org. commitment Org. inclusion Job satisfaction Intention to Leave -.51 ** -.14 *.53 **.03.23 **.48 **

19 ดรรชนีค้นหา Multiple Regression Analysis Measurement Model (x model and y model) Multiple Indicators and Multiple Causes Model Confirmatory Factor Analysis: 1 st Order CFA Confirmatory Factor Analysis: 2 nd Order CFA Path Analysis with Latent Variables ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ ตรวจสอบโมเดลการวัดตัวแปรแฝง ตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ Template LISREL แนวทางการเขียนรายงานผลการวิจัย โมเดล ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ


ดาวน์โหลด ppt ขอแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิตและ ดุษฎีบัณฑิต RMCS ทุกท่าน ดร. พูลพงศ์ สุข สว่าง 19 มีนาคม 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google