งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการ เรียนการสอน โดยใช้สื่อประสม Power Point จัดทำโดย นางไพเราะ มาตะราช โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ. เมือง จ. กาญจนบุรี สพท. กจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการ เรียนการสอน โดยใช้สื่อประสม Power Point จัดทำโดย นางไพเราะ มาตะราช โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ. เมือง จ. กาญจนบุรี สพท. กจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการ เรียนการสอน โดยใช้สื่อประสม Power Point จัดทำโดย นางไพเราะ มาตะราช โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ. เมือง จ. กาญจนบุรี สพท. กจ. เขต 1

3 สำหรับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 3 ( อ 33101) เวลาเรียน 4 คาบเรียน The eight parts of speech ( ชนิดของคำ 8 ชนิด ) โดย นางไพเราะ มาตะราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

4 The eight parts of speech คาบเรียนที่ 2

5 ทบทวนหน่อยนะให้นักเรียนหาคำศัพท์ที่เหมาะสมกับ รูปภาพ นี้อย่างน้อย 6 คำ ( อาจไม่เหมือนกันก็ได้นะ ) roses pink in beautiful glass vase adjective noun preposition

6 ให้นักเรียนหาคำศัพท์ที่เหมาะสมกับรูป ภาพนี้อย่างน้อย 6 คำ ( คิดก่อนอย่าใจร้อน ) is girl dance lovely Wow! It’s fun! dancing The lovely girlis dancing. little

7 The eight parts of speech ให้นักเรียนแยกกลุ่มคำศัพท์ต่อไปนี้ ให้เหมาะกับแต่ละภาพ beautiful actresslongwhitehairbigears dress hat red beautifulactress dresslongwhite redhair earsbig เลือกก่อนนะแล้ว คลิ๊ก ๆ ๆ

8 มารู้จักชนิดของคำกันเถอะ การรู้จัก “ ชนิดต่าง ๆ ของคำ " เป็นความรู้ พื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ คำในภาษาอังกฤษมีคำชนิดต่าง ๆ อยู่ 8 ชนิด เช่น : nouns,( คำนาม ) verbs,( คำกริยา ) adjectives,( คำคุณศัพท์ ) adverbs, ( คำวิเศษณ์ ) pronouns,( คำสรรพ นาม ) conjunctions,( คำเชื่อม ) prepositions ( คำบุรพบท ) and interjections.( คำสันธาน ) เพิ่มเติม คำ หน้านาม : articles The eight parts of speech ( ชนิดของคำ )

9 The eight parts of speech ( ชนิดของ คำ 8 ชนิด ) ข้อความ ประกอบด้วย " คำ " ( word ) หรือกลุ่มคำซึ่งนำมาเรียงต่อเนื่องกันเป็นวลี (phrase) หรือประโยค ( sentence ) จะมี หน้าที่อย่างหนึ่ง อย่างใดใน 8 หน้าที่ ตาม หลักไวยากรณ์อังกฤษ ( grammar ) หน้าที่ของ คำเรียกว่า " ชนิดของคำ " ( parts of speech ) ซึ่งได้แก่ Noun ( n.) ( คำนาม ) Pronoun ( Pron) ( คำสรรพนาม ) Verb ( v.) ( คำกริยา ) Adverb ( adv.) ( คำกริยาวิเศษณ์ ) Adjective ( adj.) ( คำคุณศัพท์ ) Preposition ( prep.) ( คำบุพบท ) Conjunction ( conj.) ( คำสันธาน ) Interjection ( inter.) ( คำอุทาน )

10 1. Noun (n.) คำนาม เป็นคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ ทั้ง ที่มีรูปร่างเช่น โต๊ะ สมุด และไม่มี รูปร่างเช่น วัน เวลา อากาศ รวมทั้งชื่อ ของคน สัตว์ หรือสิ่งของ example คน : man father lady ชื่อคน : John Mary สัตว์ : dog cat bird ชื่อสัตว์ : Lassie Lucifer สิ่งของ : city table month ชื่อสิ่งของ : Bangkok January

11 A noun is a naming word. It names a person, place, thing, idea, living creature, quality, or action. Examples: cowboy, theatre, box, thought, tree, kindness, arrival Noun

12 2. Pronoun (pron) คำสรรพนามเป็นคำที่ใช้เรียก แทนคำนามเพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำ เช่น I, we, you, he, she, it หรือใช้แทนคำนามที่เรา ไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร หรือใคร เช่น someone, something - ใช้แทนคำซ้ำ Mai is a beautiful woman. Mai is a popular singer. - Mai is a beautiful woman. She is a popular singer. Something is missing. ไม่รู้ว่าอะไรหายไป

13 A pronoun is used instead of a noun, to avoid repeating the noun. Examples: I, you, he, she, it, we, they Ann is a very lovely actress. She’s nice and graceful.

14 A verb is a word which describes an action (doing something) or a state (being something). Examples: walk, talk, think, believe, live, like, want 3. Verb (v.) คำกริยา เป็นคำที่บอกอาการหรือการกระทำ ( action ) หรือบอกความเป็นอยู่ ( being ) หรือ สภาวะความเป็นอยู่ ( state of being ) เช่น fly, is, am, seem, look.

15 An adjective is a word that describes a noun. It tells you something about the noun. Examples: big, yellow, thin, amazing, beautiful, quick, important 4. Adjectives (adj.) คำคุณศัพท์ เป็นคำที่อธิบายหรือขยาย noun หรือ pronoun ให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับ คุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ เพิ่มขึ้น เช่น new, ugly, ill, happy, afraid, careless. วาง ไว้หน้านามที่ adjective ขยาย เช่น Dang is a happy boy. (happy =adj ขยาย boy= นาม )

16 Exercise 3 จงเลือกคำที่กำหนด จัดกลุ่มชนิดของคำให้ถูกต้อง. bottle nouns verbs study sleep Mobile phone have pizza pillow music dance walk pillow dance bottle study Mobile phone sleep pizza music have walk

17 Exercise 4 จงเลือกคำที่กำหนด จัดกลุ่มชนิดของคำให้ถูกต้อง. Pronouns good they anyone you happy something sad pink something sad pink they you good anyone happy adjectives

18 แบบฝึกหัด ที่ 2 จงบอกว่าคำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำชนิดใด ( ทำก่อนคลิ๊กคำตอบ ) noun / pronoun/ verb, adjective 1. Yaya accepted the compliments with thanks. 2. She must be really creative. 3. What does your friend Sally do? 4. Would you be a good doctor? verb adjective noun pronoun

19 6. It’s a great feeling to be floating high in the air. 7. I love just listening to the sound of the wind. 8. There is someone under the tree. 9. Do you understand the lesson? 10. It’s important to use the right part of speech. 5. Jenny is planning to visit Paris next month. verb adjective noun pronoun verb adjective

20 ดูภาพนี้แล้วหาคำที่ นาม (noun) สรรพนาม (pronoun) กริยา (verb) และคำ คุณศัพท์ (adjective) มาใช้ กับรูปภาพดูซิคะ

21 จบคาบที่ 2 ทบทวนอีกสักหน่อยนะคะ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการ เรียนการสอน โดยใช้สื่อประสม Power Point จัดทำโดย นางไพเราะ มาตะราช โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ. เมือง จ. กาญจนบุรี สพท. กจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google