งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแยกตามยุทธศาสตร์ ปี 2559 คบสจ. รวมคบสจ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ 18,180,2062,202,89623,521,07543,904,177.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแยกตามยุทธศาสตร์ ปี 2559 คบสจ. รวมคบสจ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ 18,180,2062,202,89623,521,07543,904,177."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแยกตามยุทธศาสตร์ ปี 2559 คบสจ. รวมคบสจ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ 18,180,2062,202,89623,521,07543,904,177 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน ประจำ 10,196,0020 2,261,096,1 78 2,271,292,18 0 รวม 28,376,2072,202,896 2,284,617,2 53 2,315,196,35 6

3 ค่าใช้จ่ายในการอบรมตามแผนงานโครงการแยก ตามยุทธศาสตร์ ปี

4 M&E Plan Fin

5

6

7

8 โครงการดำเนินงานในภาพรวม สสจ. พิจิตร ที่โครงการงบประม าณ ผู้รับผิด ชอบ แหล่ง งบ หมายเหตุ 1 โครงการการพัฒนาศักยภาพ ชมรม TO BE NUMBER ONE จ. พิจิตร ปี ,000,0 00 ยุทธ 1 งบผู้ว่า ฯ 2 โครงการ : ป้องกันพฤติกรรม เสี่ยงเยาวชนทุกภาคีมีส่วนร่วม จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ ,456,0 00 ยุทธ 1 งบผู้ว่า ฯ 3 โครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะ ยาว (Long Term Care) สร้าง สังคมดีมีส่วนร่วม ด้วยวิถีธรรม วิถีไทย 1,700,0 00 ยุทธ 1 งบผู้ว่า ฯ 4 โครงการพัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้ติดเชื้อ HIVs 600,00 0 ยุทธ 1 กรม คร. 5 โครงการพัฒนาบุคลากร สาธารณสุขเพื่อพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ 67,800 ยุทธ 1 สสจ. ดำเนินกา รแล้ว 6 โครงการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง กรณีผลกระทบด้านสุขภาพ ประชาชนในพื้นที่รอบเหมือง ทอง 500,00 0 ยุทธ 1 สสจ. จัดสรร คบสอ. ทับ คล้อ 7 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบ บริการสุขภาพมุ่งสู่นโยบาย สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 48,000 ยุทธ 1 กรม อย. ดำเนินกา รแล้ว

9 โครงการดำเนินงานในภาพรวม สสจ. พิจิตร ที่โครงการงบประม าณ ผู้รับผิด ชอบ แหล่ง งบ หมายเหตุ 8 โครงการพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด พิจิตร เพื่อพัฒนาระบบบริการ อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม 281,10 0 ยุทธ 2 สสจ. 9 โครงการอบรมป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 74,600 ยุทธ 3 สสจ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 1,000,0 00 ยุทธ 1- 3 สสจ. 1 โครงการหมู่บ้านวิถีธรรม วิถี ไทย 3 ส 3 อ 3,000,0 00 ยุทธ 1- 3 สสจ. รวมงบประมาณ 9,727,500 บาท

10 ตำบล จำนวน โครงการ ที่ ใช้เงิน จำนวน โครงการ ที่ไม่ใช้ เงิน จำนวน งบประม าณ บ้านนา 8005,315, บึงบัว , วังโมกข์ , หนอง หลุม , รวม 15406,531, ข้อมูลจาก MIS ณ 18 มกราคม 2558 เวลา น.

11

12 คบสอ. โครงการ เสนอ ผ่าน แล้ว ระหว่าง เสนอ แก้ไขงบประมา ณ เมือง , วังทรายพูน โพธิ์ประทับ ช้าง , ตะพานหิน ,269, บางมูลนาก ,220, โพทะเล ,574, สามง่าม , ทับคล้อ ,571, สากเหล็ก , บึงนาราง , ดงเจริญ ,525, วชิรบารมี ,900.- รวม ,504, ข้อมูลจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ. พิจิตร ณ 14 มกราคม 2559 เวลา น.

13


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแยกตามยุทธศาสตร์ ปี 2559 คบสจ. รวมคบสจ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ 18,180,2062,202,89623,521,07543,904,177.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google