งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการ ดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพังงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการ ดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพังงา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการ ดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพังงา

2 นางวัลลภา ธีระสานต์ ประธานคณะกรรมการกองทุน พัฒนา บทบาทสตรีจังหวัดพังงา นางวันดี ปิยนาม วานิช ( ผู้แทน อ. ตะกั่ว ทุ่ง ) รองประธานคนที่ 1 นางพรดารา ประมูลทรัพย์ ( ผู้แทน อ. เมืองพังงา ) รองประธานคนที่ 2 นางกฤษณา แซ่ลิ่ม ( ผู้ทรงคุณวุฒิ ) เลขานุการ นางศรีแพร จันทร์แดง ( ผู้แทน อ. คุระบุรี ) ผู้ช่วยเลขานุการ นางชุติมา นพเก้า ( ผู้แทน อ. ท้ายเหมือง ) ผู้ช่วยเลขานุการ นางพวงรัตน์ วัชรสินธุ์ ( ผู้ทรงคุณวุฒิ ) ฝ่ายการเงินและบัญชี นางมาลี ทองคำแก้ว ( ผู้แทน อ. ตะกั่วป่า ) ผู้ช่วยฝ่ายการเงินและบัญชี นางรัศมี จาตุราบัณฑิต ( ผู้ทรงคุณวุฒิ ) ฝ่ายกลั่นกรองโครงการ นางกรรณิการ์ ปิ่นแก้ว ( ผู้แทน อ. ทับปุด ) ฝ่ายส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ นางวิวา อุปมา ( ผู้แทน อ. เกาะยาว ) ผู้ช่วยฝ่ายกลั่นกรอง โครงการ นางวิมลรัตน์ จ้างมีศิลป์ ( ผู้แทน อ. กะปง ) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางนงนุช มายะการ ( ผู้ทรงคุณวุฒิ ) กรรมการ นายปราโมช เจนธัญกรณ์ ( ที่ปรึกษา ) พัฒนาการจังหวัดพังงา นายก้องเกียาติ รองรัตนพันธ์ ( ที่ปรึกษา ) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา

3 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา

4 เงินทุนที่ได้รับการจัดสรร 70 ล้านบาท งบบริหาร 420,000 บาท เงิน อุดหนุน 13,580,0 00 บาท เงินทุน หมุนเวีย น 56 ล้าน บาท

5 ผลการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน

6 ผลการอนุมัติเงินอุดหนุน

7 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีจังหวัดพังงา

8 ผลการชำระคืนเงินกู้

9 การดำเนินการควบรวมกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีจังหวัดพังงา

10


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการ ดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพังงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google