งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แจงระบบโปรแกรม การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูก ข้าว ปี 2556/57 20 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แจงระบบโปรแกรม การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูก ข้าว ปี 2556/57 20 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจงระบบโปรแกรม การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูก ข้าว ปี 2556/57 20 มิถุนายน 2556

2 การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 o กรณีเกษตรกรรายใหม่ บันทึกเหมือนเดิม o กรณีเกษตรกรรายเก่าให้เลือกเมนู บันทึกข้อมูล การขึ้นทะเบียน ( รายเก่า ) เลือกแบบประกาศ / ยืนยันการขึ้นทะเบียน ให้เลือกเป็น ช่วงเพาะปลูกและสามารถเลือกได้เฉพาะปี การเพาะปลูก 2555/56

3 การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 o หลังจากกด จะแสดงข้อมูลแปลงตาม ช่วงเวลาเพาะปลูกของเกษตรกรตามตำบลและ หมู่ที่เลือก

4 การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 มีการเพิ่มเลขที่ใบรับรอง เพื่อใช้ในการอ้างอิงแปลงใน ขั้นตอนบันทึก แปลงที่ถูกบันทึกลงไปแล้วจะไม่มีอยู่ใน แบบประกาศ / ยืนยันการขึ้นทะเบียนที่เรียกใหม่ ในครั้งต่อไป

5 การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 o หลังจากกด จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของแบบประกาศ / ยืนยัน ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

6 การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 มีการเพิ่มเลขที่อ้างอิงแบบประกาศ / ยืนยันการขึ้นทะเบียน เพื่อใช้ในการค้นหาชุดแบบปิดประกาศ แบบยืนยัน และ บันทึกข้อมูล

7 การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 การค้นหาเพื่อพิมพ์แบบปิดประกาศ / แบบยืนยัน และการ บันทึกข้อมูล

8 การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 o เลขที่อ้างอิง ที่นำไปใช้ในการค้นหา

9 การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57

10 o ในการบันทึกจะมีเฉพาะเกษตรกรและแปลงตามรายชื่อใน แบบ ประกาศ / ยืนยันการขึ้นทะเบียน o กรณีเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ( เลขบัตรประจำตัว ประชาชน คำนำหน้า ชื่อ – สกุล พื้นที่ตามเอกสารสิทธิ์ ประเภท เอกสารสิทธิ์ เขตชลประทาน ) ให้เกษตรกรยื่นแบบขอขึ้นทะเบียน ใหม่ และบันทึก ในเมนู บันทึกการขึ้นทะเบียน ( รายใหม่ ) โดยไม่ต้องเขียนกรอก ข้อมูลในแบบยื่นยันการขึ้นทะเบียน

11 การประชาคม มีการเพิ่มในส่วนของแบบสรุปประชาคม ในชุดประชาคมแต่ละชุดจะมีเกษตรกรไม่เกิน 100 ครัวเรือน ในกรณีที่มีเกษตรกรมากกว่า 100 ครัวเรือน ให้จัด ประชาคมใหม่ ตัวอย่างแบบสรุปประชาคม

12 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อผู้ขึ้นทะเบียน เพิ่มกรณี หย่า และบวช


ดาวน์โหลด ppt การชี้แจงระบบโปรแกรม การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูก ข้าว ปี 2556/57 20 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google