งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีกับการ ออกแบบ Technology Design. การออกแบบ (Design) คือ ศาสตร์แห่งความคิด และต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็น การสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีกับการ ออกแบบ Technology Design. การออกแบบ (Design) คือ ศาสตร์แห่งความคิด และต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็น การสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีกับการ ออกแบบ Technology Design

2

3 การออกแบบ (Design) คือ ศาสตร์แห่งความคิด และต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็น การสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เพื่อสนอง ต่อจุดมุ่งหมาย และนำกลับมาใช้งานได้อย่างน่าพอใจ เทคโนโลยีกับการออกแบบ เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบ วิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงาน เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดี ยิ่ง ขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ งานให้มีมากยิ่งขึ้น

4 ความสำคัญและประโยชน์ของ กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยีมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อ การทำงาน ดังนี้ 1) ช่วยให้ได้งานที่มีความสวยงาม ทั้ง รูปร่าง รูปทรง โดยอาศัยวิธีการออกแบบในลักษณะ ต่าง ๆ 2) ช่วยให้ได้สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดประโยชน์ และ สามารถนำไปใช้ได้จริง เพราะว่ามีการออกแบบและ ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 3) ทำให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากร โดย นำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 4) ช่วยให้ทำงาน และพัฒนางานประดิษฐ์อย่าง เป็นขั้นตอนตามลำดับและได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ

5 การนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานในสาขา ใดสาขาหนึ่งนั้น มีความสำคัญ 3 ประการ คือ 1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การ ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้ เที่ยงตรงและรวดเร็ว 2. ประสิทธิผล (Productivity) เกิดผลผลิตเต็มที่ ได้ ประสิทธิผลสูงสุด 3. ประหยัด (Economy) ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก

6 ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ คือ วิชาที่ศึกษาถึงปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ทั้งในสภาพนิ่งหรือสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี คือ กระบวนการหรือวิธีการและเครื่องมือที่ เกิดจากการประยุกต์ และผสมผสานความรู้ทาง ผลของกระบวนการเทคโนโลยี มี 2 ลักษณะ คือ 1. เครื่องมือหรือฮาร์ดแวร์ หมายถึง เทคโนโลยีในรูป ของอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องบำบัดน้ำ เสีย เครื่องปรับอากาศ เครื่องบิน เป็นต้น 2. วิธีการหรือซอฟต์แวร์ หมายถึง เทคโนโลยีในรูปของ วิธีการ กระบวนการ ความรู้ต่าง ๆ เช่น วิธีจัดการระบบ บริหารองค์กร วิธีประเมินผลต่าง ๆ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

7 เทคโนโลยีฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุและ รักษาคุณภาพของผักและผลไม้สด หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ วัสดุแห่งชาติ สาขาผลงาน : อาหารและการเกษตร ชื่อผู้ผลิตผลงาน : ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ดร. อศิรา เฟื่องฟู ชาติ รศ. ดร. วาณี ชมเห็นชอบ นายนพดล เกิดดอนแฝก นางสาวกาญจนา บุญเรือง นายปราโมทย์ คุ้มสังข์

8

9

10 Intelligent Packaging for Time Sensitive Products

11 Environmentally responsible disposable dinnerware and packaging

12 New packaging would indicate when food is spoiled Prof. Andrew Mills with food packaged in his smart plastic (Photo: University of Strathclyde)

13 Active Beverage Packaging

14 Self Heating And Cooling Technology............. Turn around the can and an instant hot or cold coffee for you......

15 “ ถุงบรรจุชนิดละลายน้ำสำหรับบรรจุน้ำมันหรือผง ปรุงรสที่สามารถบริโภคได้ ” ซึ่งทำจากฟิล์มเจลาตินที่ได้จากหนังปลา

16 โฟมและฟิล์มแป้งมันสำปะหลังในการบรรจุและห่อผลไม้

17 Biodegradable Packaging for Environment Co.,Ltd. บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด ( มหาชน )

18 มะพร้าวมีฝาเปิด ฝีมือคนไทยดัง ไกลถึงเมืองนอก

19

20

21

22

23

24

25

26 โปรแกรมทางการออกแบบ โปรแกรมทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Garphic) ที่ เป็นที่นิยม 1. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Page maker, Freehand,…… 2. Coreldraw 3. Microsoft word, excel, Powerpoint, …. โปรแกรมทางการออกแบบ เขียน แบบผลิตภัณฑ์ - AUTOCAD, SOLIDWORKS, INVENTOR, 3D STUDIO MAX…


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีกับการ ออกแบบ Technology Design. การออกแบบ (Design) คือ ศาสตร์แห่งความคิด และต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็น การสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google