งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ...................................................... จังหวัด............................. โครงการ / กิจกรรม.......................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ...................................................... จังหวัด............................. โครงการ / กิจกรรม......................................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ...................................................... จังหวัด............................. โครงการ / กิจกรรม....................................................................... ปีที่ปลูก............................................. ท้องที่ ตำบล............................ อำเภอ...................... จังหวัด......................... เนื้อที่................. ไร่ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ( ชื่อผู้รับผิดชอบ )................................................... ขนาด 9X5 ซม. แผนที่ 1:50,000 ภาพถ่ายทาง อากาศสี ปี 2545 ค่าพิกัด xy ภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการ ขนาด 2X 3.5 ซม. ภาพผลการบำรุงป่า ( สภาพปัจจุบัน หลังวันที่ 31 ก. ค. 58) ขนาด 2X 3.5 ซม. หมายเหตุ : ให้จัดทำและส่งในรูปแบบ digital file (powerpoint presentation ) ตามแบบฟอร์มที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ( ในการจัดทำรายงานให้ตัดข้อความหมายเหตุออก ) ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก ลำดั บที่ ชนิดร้อยละที่ปลูก

3 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ...................................................... จังหวัด............................. โครงการ / กิจกรรม....................................................................... ปีที่ปลูก............................................. ท้องที่ ตำบล............................ อำเภอ...................... จังหวัด......................... เนื้อที่................. ไร่ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ( ชื่อผู้รับผิดชอบ )................................................... ขนาด 9X5 ซม. แผนที่ 1:50,000 ภาพถ่ายทาง อากาศสี ปี 2545 ค่าพิกัด xy ภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการ ขนาด 2X 3.5 ซม. ภาพแสดงผลการดำเนิน กิจกรรมปลูกป่า ( ระหว่างดำเนินการและหลัง ดำเนินการ ) ขนาด 2X 3.5 ซม. ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก ลำดั บที่ ชนิดร้อยละที่ปลูก หมายเหตุ : ให้จัดทำและส่งในรูปแบบ digital file (powerpoint presentation ) ตามแบบฟอร์มที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ( ในการจัดทำรายงานให้ตัดข้อความหมายเหตุออก )


ดาวน์โหลด ppt หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ...................................................... จังหวัด............................. โครงการ / กิจกรรม.......................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google