งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. พัฒนาและออกแบบระบบเพื่อง่ายต่อการบันทึกและ การออกรายงาน 2. พัฒนาและออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่บุคลากรภายในศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. พัฒนาและออกแบบระบบเพื่อง่ายต่อการบันทึกและ การออกรายงาน 2. พัฒนาและออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่บุคลากรภายในศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 1. พัฒนาและออกแบบระบบเพื่อง่ายต่อการบันทึกและ การออกรายงาน 2. พัฒนาและออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่บุคลากรภายในศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน ในการบันทึกข้อมูล การแสดงผล 3. พัฒนาและออกแบบระบบเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ ข้อมูลย้อนหลัง 4. พัฒนาและออกแบบระบบเพื่อความรวดเร็วในการส่ง ข้อมูล 5. พัฒนาและออกแบบระบบเพื่อความสะดวกในการข้อ ข้อมูลไปประยุคใช้ วัตถุประสงค์

6 ขอบเขตรูปแบบระบบ ระบบย่อยที่ 1 ระบบสามารถรายงานระดับน้ำท่ารายวันผ่าน Google map ได้ ระบบย่อยที่ 2 ระบบสามารถรายงานปริมาณน้ำฝนรายวันผ่าน Google map ได้ ระบบย่อยที่ 3 ระบบสามารถอับโหลดไฟล์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ ระบบย่อยที่ 4 ระบบสามารถบันทึกปริมาณน้ำฝนรายวันได้ ระบบย่อยที่ 5 ระบบสามารถบันทึกสถิติระดับน้ำประจำเดือน ( อ. ท.1-01) ได้ ระบบย่อยที่ 6 ระบบสามารถบันทึกการสำรวจปริมาณน้ำ ( อ. ท.1-02) ได้ ขอบเขตของระบบ

7 ขอบเขตด้านเนื้อหา ข้อมูลระดับน้ำท่ารายวัน ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวัน ข้อมูลสถิติระดับน้ำประจำเดือน ข้อมูลบันทึกการสำรวจปริมาณน้ำ ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพน้ำ หัวหน้าสถานีสำรวจอุทกวิทยา ขอบเขตของระบบ ( ต่อ )

8 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบปฏิบัติการวินโดว์ 7 Intel core i7 VGA NVIDIA GEFORCE Memory 4 GB โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ไมโครซอฟท์ วินโดว์ 7,8 (Microsoft window 7,8) โปรแกรม อโดบีโฟโตช็อป ซี เอส 6 (Adobe photoshop CS6) โปรแกรม อโดบีดรีมวีฟเวอร์ CC (Adobe Dreamweaver CC) โปรแกรม AppServ2.5.10 โปรแกรม โฟโต้สแคป photoscap เครื่องมือที่ใช้ในการ พัฒนา

9 ออกแบบและพัฒนาระบบที่ใช้ในศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน ข้อจำกัด

10 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ระบบ วิเคราะห์โครงสร้างและการทำงานของระบบ ออกแบบและวางโครงสร้างของฟอร์ม ออกแบบโครงสร้างของระบบ ออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูล ออกแบบการทำงานของระบบ ออกแบบหน้าตาของระบบ พัฒนาฟอร์ม ศึกษาและพัฒนาฟอร์มด้วยโปรแกรม อโดบีดรีมวีฟเวอร์ ซีซี (Adobe Dreamweaver CC) ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ สรุปและประเมินผล วิธีการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบ

11 หน้าตาของระบบ

12 หน้าตาของระบบ ( ต่อ )

13 สามารถพัฒนาให้ฐานข้อมูลเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆเพื่อนำไป ประมวลผลเพิ่มเติม โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำหลายรอบช่วยลด ความซ้ำซ้อนของข้อมูลและความซ้ำซ้อนการทำงาน สามารถพัฒนาให้มีการเพิ่มระบบในการบันทึกข้อมูลส่วน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง แนวทางการพัฒนา ต่อ

14 1. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ PC ที่มีปัญหา 2. ซ่อมคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาเบื้องต้นในสำนักงาน 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างๆในเบื้องต้น (Helpdesk) 4. ปรับปรุงแก้ไขระบบ LAN ภายในสำนักงานให้ถูกต้อง 5. ออกแบบแบนเนอเว็บไซต์ ส่งเข้าประกวด งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย

15 ออกแบบแบนเนอเว็บไซต์ส่งเข้าประกวด งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย ( ต่อ )

16 1. คอมพิวเตอร์ขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ศูนย์ควรมีตารางตรวจสอบสภาพที่แน่นอน 2. มีซอฟแวร์ที่ดึงให้เครื่องทำงานช้าแฝงอยู่ในเครื่อง ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขแก่บุคคลากรภายใน 3. การใช้ Internet ในสำนักงาน ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Internet ในเวลางานซึ่งการใช้บางประเภทส่งผล กระทบในเรื่องของเวลาและคุณภาพของงาน ปัญหาที่พบในการปฏิบัติ สหกิจ

17 ศูนย์ควรมีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่สังกัดภายใต้ศูนย์ เพื่อความสะดวกในการบริหารและตรวจสอบ ซึ่งจะใช้ควบคู่ กับระบบบริหารวัสดุและครุภัณฑ์ ซึ่งระบบจะตรวจสอบการ ขาด การลา และช่วยระบุตัวตนในการเบิกจ่ายวัสดุและ ครุภัณฑ์ อีกทั้งช่วยประหยัดรายจ่ายในส่วนของค่ากระดาษ และลดพื้นที่ในการจัดเก็บแบบเดิม ศูนย์ควรมีตารางการตรวจสอบสภาพคอมพิวเตอร์ที่ แน่นอนเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง การใช้จนเครื่อง หรือเสียโดยไม่ทราบสาเหตุจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และเวลาในการปฏิบัติงาน จึงควรมีตารางตรวจสอบสภาพ คอมพิวเตอร์ที่แน่นอน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

18 ผู้อำนวยการ พลชัย กลิ่นขจร ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน พี่ปรีชา แย้มเยื้อน หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ ( พนักงานที่ปรึกษา ) พี่ณัฏชา ตาเที่ยง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน ( ผู้ประสานงาน ) และพี่ๆบุคลากรในศูนย์ทุกๆท่านที่คอยให้คำแนะนำแก่น้องๆ ตลอดมา ขอขอบคุณครับ ขอขอบคุณ

19


ดาวน์โหลด ppt 1. พัฒนาและออกแบบระบบเพื่อง่ายต่อการบันทึกและ การออกรายงาน 2. พัฒนาและออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่บุคลากรภายในศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google