งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การปรับปรุงระบบลงทะเบียน ปี การศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การปรับปรุงระบบลงทะเบียน ปี การศึกษา 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การปรับปรุงระบบลงทะเบียน ปี การศึกษา 2557

2 ภาพรวมการปรับปรุงการลงทะเบียน การ ลงทะเบียน การเงินกองทุน

3 การลงทะเบียน ข้อมูลที่ต้องเตรียม ส่วนกลาง แผนการเรียน กำหนดการลงทะเบียน ตารางสอน ( เฉพาะส่วนกลาง ) ข้อมูลนักศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย ตารางสอน ( เฉพาะส่วนภูมิภาค ) ข้อมูลนักศึกษา เงื่อนไขที่ปรับปรุง กำหนดการลงทะเบียนจะต้องตรงกัน ( บริหารจาก ส่วนกลาง )

4 งานกองทุน ข้อมูลที่ต้องเตรียม ส่วนกลาง ข้อมูลนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้กยศ. ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับทุน ( เฉพาะที่ส่วนกลางระบุได้ ) ห้องเรียนเครือข่าย ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับทุน ( เฉพาะที่เครือข่ายระบุได้ ) เงื่อนไขที่ปรับปรุง ต้องระบุข้อมูลทุนที่นักศึกษาได้รับ ก่อนการพิมพ์ใบแจ้ง การชำระเงินของนักศึกษา

5 งานการเงิน ข้อมูลที่ต้องเตรียม ส่วนกลาง กำหนดวันเริ่มต้น – สิ้นสุดการชำระเงิน เงื่อนไขที่ปรับปรุง กำหนดการชำระเงินจะต้องตรงกัน ( บริหารจากส่วนกลาง ) ปรับปรุงรูปแบบใบแจ้งการชำระเงิน ( พิมพ์ได้หลังจากงาน กองทุนอนุมัติ ) ใบแจ้งการชำระเงินมีวันหมดอายุ ( ลงทะเบียนล่าช้า หมดอายุแบบวันต่อวัน ) ส่วนกลางนำเข้าข้อมูลการชำระเงินจากธนาคาร ปรับปรุงรูปแบบใบเสร็จรับเงิน และการออกเลขคุมใบเสร็จ ( ตามหน่วยงาน / จำนวนรายการต่อเล่ม )

6 สรุปขั้นตอนการลงทะเบียน นักศึกษา ลงทะเบียน พิมพ์ใบชำระ เงิน งานกองทุน ยืนยัน รายการชำระ การเงิน นำเข้าข้อมูล จากธนาคาร ออก ใบเสร็จรับเงิ น


ดาวน์โหลด ppt สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การปรับปรุงระบบลงทะเบียน ปี การศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google