งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิด หลักการและแนวทางการนิเทศการ พยาบาลด้านคลินิก โดย ผ. ศ. ดร. เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนนาดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิด หลักการและแนวทางการนิเทศการ พยาบาลด้านคลินิก โดย ผ. ศ. ดร. เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนนาดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิด หลักการและแนวทางการนิเทศการ พยาบาลด้านคลินิก โดย ผ. ศ. ดร. เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนนาดี

2 1. เพื่อหาวิธีการที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างพันธะ สัญญา ร่วมมือกันจนเกิดประโยชน์ต่อ ผู้รับบริการ 2. เพื่อปรับปรุงการดูแล พัฒนาและปรับ มาตรฐานการดูแลให้ดีขึ้น 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเชิงวิชาชีพ และมีความพึงพอใจในงาน เป้าหมายการนิเทศการพยาบาลด้านคลินิก

3 วิธีการทำงาน พัฒนาคน วงจรการนิเทศทางการพยาบาลด้าน คลินิก คุณภาพบริการพยาบาลทาง คลินิก

4 การจัดการหรือ บรรเทาความเครียดที่ เกิดจากการปฏิบัติงาน การจัดการระบบการดูแล ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการสนับสนุนให้การ ช่วยเหลือ การพัฒนาหรือธำรง รักษาความรู้และทักษะ ต่างๆ ของบุคลากร แนวคิดหลักในการนิเทศ Proctor’s Model of Supervision (1987) แนวคิดหลักในการนิเทศ

5 ด้านการบริหารระบบบริการให้ครบวงจร ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ด้านการทำวิจัยและพัฒนางาน แนวคิดหลักในการนิเทศ เพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาล แนวคิดหลักในการนิเทศ เพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาล มาตรฐานกระบวนการดูแลผู้ป่วย การนำเครื่องมือคุณภาพชีวิตต่างๆ เข้ามาใช้ เช่น C3THER, Trigger tools, 12 ทบทวน Clinical tracer, Proxy disease ฯลฯ

6 Restorative Formative Normative Support Reflection on experience in practice Developing professional knowledge and skills Self- awareness, self- development Broad view of supervisee’s work Empowerment, not control Quality Standards Centrality of professional clinical practice Accountability The restorative and formative functions of clinical supervision (Bond and Holland, 2010 ; 19)

7 NMC’s (2008b) statement on the principles of clinical supervision Clinical supervision supports practice, enabling registered nurses to maintain and improve standards of care

8 NMC’s (2008b) statement on the principles of clinical supervision Clinical supervision is a practice- focused professional relationship, involving a practitioner reflecting on practice guided by a skilled supervisor

9 NMC’s (2008b) statement on the principles of clinical supervision Registered nurses and managers should develop the process of clinical supervision according to local circumstances, Ground rules should be agreed so that the supervisor and the registered nurse approach clinical supervision openly, confidently and are aware of what is involved

10 NMC’s (2008b) statement on the principles of clinical supervision Every registered nurse should have access to clinical supervision and each supervisor should supervise a realistic number of practitioners

11 NMC’s (2008b) statement on the principles of clinical supervision Preparation for supervisors should be flexible and sensitive to local circumstances. The principles and relevance of clinical supervision should be included in pre-registration and post- registration education programme

12 NMC’s (2008b) statement on the principles of clinical supervision Evaluation of clinical supervision is needed to assess how it influences care and practice standards. Evaluation system should be determined locally

13 Criteria for choosing your clinical supervisor Same minority as you, or not? PERSONAL PREFERENCE Your own discipline/profession or not? More experience than you or not? From within your organization or external? Style of facilitation? ESSENTIAL CRITERIA Skills of enabling in-depth reflection Relevant professional background No line management relationship Some understanding of your role Not working closely with you Able to keep confidentiality No personal relationship

14 Rights of the clinical supervisor Respect Break confidentiality in extremis Say no to inappropriate demands Choose to be a clinical supervisor to a particular person Personal and professional boundaries

15 Responsibilities of the clinical supervisor Settle yourself first Reliability Confidentiality Accountability Boundaries Emotional first aid, not counselling Refer on if necessary Challenge the supervisee Have clinical supervision yourself Records of attendance not content

16 เทคนิค วิธีการนิเทศ เลือก แนวทาง นิเทศ ระบุ ปัญหา ระบุ ปัญหา วัดและ ประเมินผล ( การวัดผลิตและ ผลลัพธ์ ) วัดและ ประเมินผล ( การวัดผลิตและ ผลลัพธ์ ) กระบวนการนิเทศทางคลินิก  การเยี่ยมตรวจ  การสังเกต  การสอน การสาธิต  การร่วมมือปฏิบัติงาน  การแก้ไขปัญหาและการ ตัดสินใจ  การประชุมปรึกษา  การให้คำแนะนำปรึกษา  การเยี่ยมตรวจ  การสังเกต  การสอน การสาธิต  การร่วมมือปฏิบัติงาน  การแก้ไขปัญหาและการ ตัดสินใจ  การประชุมปรึกษา  การให้คำแนะนำปรึกษา  การทำเป็นแบบอย่าง  การสร้างเสริมพลังอำนาจ  การเพิ่มบทบาทหน้าที่  การเตรียมสิ่งสนับสนุนการทำงาน  การแบ่งปัน  การสร้างแนวคิดในการทำงาน  การสนับสนุน  การให้เอกสิทธิ์ในบทบาทวิชาชีพ  การทำเป็นแบบอย่าง  การสร้างเสริมพลังอำนาจ  การเพิ่มบทบาทหน้าที่  การเตรียมสิ่งสนับสนุนการทำงาน  การแบ่งปัน  การสร้างแนวคิดในการทำงาน  การสนับสนุน  การให้เอกสิทธิ์ในบทบาทวิชาชีพ  ทักษะทาง วิชาชีพ  Competency  คุณภาพการดูแล  อุบัติการความ เสี่ยง  ทักษะทาง วิชาชีพ  Competency  คุณภาพการดูแล  อุบัติการความ เสี่ยง

17 Broad organizational change, increasing complexity Policy directives Concerns about accountability working with risk Improving standards/care for client Philosophy of care: empowerment, partnership antioppressive practice Educational: maintaining competence, reflective practice Practitioner health, burnout, workforce attrition Dynamics of professional relationships: self-awareness, parallel processes, risk containment The PUSH towards clinical supervi sion Factors which have contributed to the present impetus towards developing clinical supervision in nursing

18 Defences which block the effectiveness of clinical supervision and the unacknowledged fears behind them The PUSH towards clinical supervi sion Blocking and change Avoiding discomfort of learning Idealization of the past Blaming criticism of mistakes Flight into theory or mechanistic ‘reflection’ Deflection to non-relational activities Abdication responsibility Cynical, hard exterior Fear of power over and loss of autonomy Fear of relationship, of needing support, and security Fear of emotional acknowledgement and disclosure

19 Thank you! Contact Address: Prof. Somchai Doe Tel:


ดาวน์โหลด ppt แนวคิด หลักการและแนวทางการนิเทศการ พยาบาลด้านคลินิก โดย ผ. ศ. ดร. เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนนาดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google