งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิด หลักการและแนวทางการนิเทศการพยาบาลด้านคลินิก โดย ผ. ศ. ดร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิด หลักการและแนวทางการนิเทศการพยาบาลด้านคลินิก โดย ผ. ศ. ดร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิด หลักการและแนวทางการนิเทศการพยาบาลด้านคลินิก โดย ผ. ศ. ดร
แนวคิด หลักการและแนวทางการนิเทศการพยาบาลด้านคลินิก โดย ผ.ศ. ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนนาดี

2 เป้าหมายการนิเทศการพยาบาลด้านคลินิก
เพื่อหาวิธีการที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างพันธะ สัญญา ร่วมมือกันจนเกิดประโยชน์ต่อ ผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการดูแล พัฒนาและปรับ มาตรฐานการดูแลให้ดีขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเชิงวิชาชีพ และมีความพึงพอใจในงาน

3 วิธีการทำงาน วงจรการนิเทศทางการพยาบาลด้านคลินิก
คุณภาพบริการพยาบาลทางคลินิก วิธีการทำงาน พัฒนาคน

4 Supervision แนวคิดหลักในการนิเทศ Proctor’s Model of Supervision (1987)
Management การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพด้านการสนับสนุนให้การช่วยเหลือ Supportive Education การจัดการหรือบรรเทาความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน Supervision การพัฒนาหรือธำรงรักษาความรู้และทักษะต่างๆ ของบุคลากร

5 แนวคิดหลักในการนิเทศ เพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาล
Excellence in Nursing ด้านการบริหารระบบบริการให้ครบวงจร ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ด้านการทำวิจัยและพัฒนางาน Supervision for Nursing Quality Management Improvement Supervision Excellence in Nursing มาตรฐานกระบวนการดูแลผู้ป่วย การนำเครื่องมือคุณภาพชีวิตต่างๆ เข้ามาใช้ เช่น C3THER, Trigger tools, 12 ทบทวน Clinical tracer, Proxy disease ฯลฯ Supportive Education

6 The restorative and formative functions of clinical supervision
(Bond and Holland, 2010 ; 19) Restorative Formative Normative Centrality of professional clinical practice Developing professional knowledge and skills Support Self- awareness, self- development Reflection on experience in practice Quality Standards Accountability Broad view of supervisee’s work Empowerment, not control

7 NMC’s (2008b) statement on the principles of clinical supervision
Clinical supervision supports practice, enabling registered nurses to maintain and improve standards of care

8 NMC’s (2008b) statement on the principles of clinical supervision
Clinical supervision is a practice-focused professional relationship, involving a practitioner reflecting on practice guided by a skilled supervisor

9 NMC’s (2008b) statement on the principles of clinical supervision
Registered nurses and managers should develop the process of clinical supervision according to local circumstances, Ground rules should be agreed so that the supervisor and the registered nurse approach clinical supervision openly, confidently and are aware of what is involved

10 NMC’s (2008b) statement on the principles of clinical supervision
Every registered nurse should have access to clinical supervision and each supervisor should supervise a realistic number of practitioners

11 NMC’s (2008b) statement on the principles of clinical supervision
Preparation for supervisors should be flexible and sensitive to local circumstances. The principles and relevance of clinical supervision should be included in pre-registration and post-registration education programme

12 NMC’s (2008b) statement on the principles of clinical supervision
Evaluation of clinical supervision is needed to assess how it influences care and practice standards. Evaluation system should be determined locally

13 Criteria for choosing your clinical supervisor
Same minority as you, or not? PERSONAL PREFERENCE Your own discipline/profession or not? More experience than you or not? From within your organization or external? Style of facilitation? ESSENTIAL CRITERIA Skills of enabling in-depth reflection Relevant professional background No line management relationship Some understanding of your role Not working closely with you Able to keep confidentiality No personal relationship

14 Respect Rights of the clinical supervisor
Break confidentiality in extremis Say no to inappropriate demands Choose to be a clinical supervisor to a particular person Personal and professional boundaries

15 Reliability Confidentiality Accountability Boundaries
Responsibilities of the clinical supervisor Settle yourself first Reliability Confidentiality Accountability Boundaries Emotional first aid, not counselling Refer on if necessary Challenge the supervisee Have clinical supervision yourself Records of attendance not content

16 กระบวนการนิเทศทางคลินิก
ระบุ ปัญหา เลือกแนวทางนิเทศ เทคนิควิธีการนิเทศ วัดและประเมินผล (การวัดผลิตและผลลัพธ์) การเยี่ยมตรวจ การสังเกต การสอน การสาธิต การร่วมมือปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การประชุมปรึกษา การให้คำแนะนำปรึกษา การทำเป็นแบบอย่าง การสร้างเสริมพลังอำนาจ การเพิ่มบทบาทหน้าที่ การเตรียมสิ่งสนับสนุนการทำงาน การแบ่งปัน การสร้างแนวคิดในการทำงาน การสนับสนุน การให้เอกสิทธิ์ในบทบาทวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ Competency คุณภาพการดูแล อุบัติการความเสี่ยง

17 The PUSH towards clinical supervision
Factors which have contributed to the present impetus towards developing clinical supervision in nursing Broad organizational change, increasing complexity Policy directives Concerns about accountability working with risk Improving standards/care for client Philosophy of care: empowerment, partnership antioppressive practice Educational: maintaining competence, reflective practice Practitioner health, burnout, workforce attrition Dynamics of professional relationships: self-awareness, parallel processes, risk containment The PUSH towards clinical supervision

18 Defences which block the effectiveness of clinical supervision and the unacknowledged fears behind them Blocking and change Fear of power over and loss of autonomy Avoiding discomfort of learning Idealization of the past Fear of relationship, of needing support, and security The PUSH towards clinical supervision Blaming criticism of mistakes Cynical, hard exterior Abdication responsibility Fear of emotional acknowledgement and disclosure Deflection to non-relational activities Flight into theory or mechanistic ‘reflection’

19 Thank you! Contact Address: Prof. Somchai Doe Tel: Email:


ดาวน์โหลด ppt แนวคิด หลักการและแนวทางการนิเทศการพยาบาลด้านคลินิก โดย ผ. ศ. ดร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google