งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BJT- TRANSISTORS CHAPTER 18. Function of Transistors.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BJT- TRANSISTORS CHAPTER 18. Function of Transistors."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BJT- TRANSISTORS CHAPTER 18

2 Function of Transistors

3 Main Applications of Transistors

4 BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS (BJTs) BJT is constructed with three doped semiconductor regions separated by two pn junction There are three regions : Emitter Base Collector There are two type of BJT: npn pnp

5 Basic construction of BJT

6 การป้อนไฟให้กับ Transistor แบบ BJT AC bias ป้อนสัญญาณไฟกระแสสลับ DC bias ป้อนสัญญาณไฟกระแสตรง กระตุ้นให้ BJT อยู่ในช่วงทำงานได้ แม้สัญญาณ input AC จะอยู่ในช่วง ติด ลบ ขา BE:Forward bias ขา BC:Reverse bias Q-point อยู่ในช่วงใช้งาน Active Region

7 Transistor DC Biasing The BE junction is forward-biased The BC junction is reverse-biased (Vbase ( B ) > Vemitter ( E) ) (Vcollector ( C ) > Vbase ( B ) ) (Vbase ( B ) < Vemitter ( E) ) (Vcollector ( C ) < Vbase ( B ) )

8 Transistor Operation

9 DC current gain Alpha and Bata The Collector current is equal to times the emitter current The collector current is equal to the base current multiplied by has a value between 0.950 and 0.995 has a value between 20 and 200

10 Transistor Voltages (DC bias) 2 Voltage Sources

11 Transistor Voltages (DC bias) Use only a single dc source to provide forward-reverse bias to the transistor Resistor R 1 and R 2 form a voltage divider that provides the base bias voltage Voltage divider Sources

12 Transistor Voltages (DC bias) Voltage divider Sources

13 Input Resistance at the Base Voltage divider Sources

14 Base Voltage V

15 THE BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR AS AN AMPLIFIER

16 When both junction are forward-biased, the transistor is in the saturation region of its operation When V CE exceeds 0.7 V, the base- collector junction becomes reverse-biased and the transistor goes into the active or linear region When I B =0 the transistor is in the cutoff region

17 Load Line Operation Load Line: V CE vs I C

18 Quiescent or Q-Point

19 DC Sources AC Sources I B = 400 uA I B = 300 uA I B = 200 uA Load Line

20 Signal Operation on the Load Line Q-point สูงเกินไป จ่ายไปให้ I B มากเกินไป Q-point ต่ำเกินไป จ่าย I B น้อยเกินไป Q-point เหมาะสม ค่ากำลังขยาย beta มากเกินไป

21 BJT Transistor AC Amplifier Class A วงจรทำงานตลอดเวลา full cycle of AC input signal (360 o ) Class B วงจรทำงาน half cycle หยุด half cycle (180 o ) Class C วงจรทำงานน้อยกว่า half cycle (< 180 o )

22 BJT Transistor AC Amplifier: Class A ขยายสัญญาณได้ 3 แบบ Common Base Amplifier (CB): Voltage Amp. Common Emitter Amplifier (CE): Power Amp. Common Collector Amplifier (CC): Current Amp.

23 การวิเคราะห์การขยาย สัญญาณ AC (i/p) ใช้ Equivalent Circuit มาเป็น ตัวแทน BJT (AC model) Simple model Hybrid Π model h parameter model

24 Simple Model (small signal analysis) C E B C E B BJT ( npn type) Simple model

25 Simple Model Parameter in BJT equivalent circuit ถ้าโจทย์ไม่ให้ = Dynamic AC resistance ที่ขา E-B = Dynamic AC resistance ที่ขา C-B = ค่าสูงมากระดับ M Ω ถ้าโจทย์ไม่ให้

26 Amplifier Gain Calculation Process Calculating DC bias DC current and voltage in DC bias circuit Checking load line and Q-point Calculating AC amplifier gain r e ’ from I E(DC) Voltage gain (A V ) = Current gain (A i ) = Power gain (A P ) = A V A i

27 Common Base Amplifier ( CB Amp ) E C BJT B v in v OUT Common Base Amplifier E C B Simple model for AC small signal analysis

28 CB Amp. Circuit Vcc

29 Common Base Amplifier ( CB Amp )

30 Common Emitter Amplifier ( CE Amp ) B C BJT E v in v OUT Common Emitter Amplifier B C E Simple model for AC small signal analysis

31 CE Amp. Circuit without C E Vcc R2R2 R1R1

32 Common Emitter Amplifier ( CE Amp: no C E )

33

34 CE Amp. Circuit with C E Vcc

35 Common Emitter Amplifier ( CE Amp: with C E from E-GND ) Higher voltage gain

36 Common Emitter Amplifier ( CE Amp: with C E from E-GND )

37 Common Collector Amplifier ( CC Amp ) B E BJT C v in v OUT Common Emitter Amplifier B E C Simple model for AC small signal analysis

38 CC Amp. Circuit Vcc

39 Common Collecter Amplifier ( CC Amp)

40 Common Emitter Amplifier (CC Amp)

41 THE BJT AS A SWITCH Conditions in cutoffConditions in saturation

42 BJT PARAMETERS AND RATINGS IF the temperature goes up, goes up, and vice versa.

43 Maximum Transistor Ratings BJT PARAMETERS AND RATINGS P D(max) = maximum power dissipation


ดาวน์โหลด ppt BJT- TRANSISTORS CHAPTER 18. Function of Transistors.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google