งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของวิศวกรเคมี Lecture1_intro_187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot 187 300 CIP 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของวิศวกรเคมี Lecture1_intro_187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot 187 300 CIP 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทบาทของวิศวกรเคมี Lecture1_intro_187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot 187 300 CIP 1

3 วิศวกรเคมี Lecture1_intro_187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot process and production research and development administration design consulting Maintenance project management-construction environmental engineering education product engineering quality control งานอื่นๆ 2

4 วิศวกรเคมี Lecture1_intro_187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot SCIENCE ECONOMIC Maxyields (with low cost per unit of production) CHEMICAL ENGINEERING 3

5 วิศวกรเคมี Lecture1_intro_187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot Mass & energy balance Fluid mechanics for chemical engineering Thermodynamics for chemical engineering Heat transfer for chemical engineering Mass Transfer Unit I & II & III Engineering Materials Engineering Economic 4

6 กระบวนการทางเคมี Lecture1_intro_187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot BATCH ( แบบกะ ) Continuous ( แบบต่อเนื่อง ) จำเป็นต้องมี computer control Laboratory Works Pilot plant Industrial Process 5

7 Flowchart Lecture1_intro_187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot ขั้นตอนการสกัดน้ำมันปาล์มแบบมาตรฐาน ที่ใช้ถังตกจม ร่วมกับ เครื่องเหวี่ยงแยกแบบ 2 วัฏภาค 6

8 Flowchart Lecture1_intro_187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot SUGAR PROCESS 7

9 เครื่องมือประมวลผลข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์ Lecture1_intro_187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot เครื่องมือแสดงผล (indicating instruments) เครื่องมือบันทึก (recording instruments) เครื่องมือควบคุม แสดงผลและบันทึก (indicating/recording and controlling instruments) Engineering Instruments &Equipments ANALOG DIGITAL 8


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของวิศวกรเคมี Lecture1_intro_187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot 187 300 CIP 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google