งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WINDOW ON MANAGEMENT Wi-Fi : Starbucks’s Solution to Go นายพงษ์เทพ พลีขันธ์ รหัส 55-010928-5105-1 นายวาที วงษ์อินทร์จันทร์ รหัส 55-010928-5106-9 นายสุเมธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WINDOW ON MANAGEMENT Wi-Fi : Starbucks’s Solution to Go นายพงษ์เทพ พลีขันธ์ รหัส 55-010928-5105-1 นายวาที วงษ์อินทร์จันทร์ รหัส 55-010928-5106-9 นายสุเมธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WINDOW ON MANAGEMENT Wi-Fi : Starbucks’s Solution to Go นายพงษ์เทพ พลีขันธ์ รหัส 55-010928-5105-1 นายวาที วงษ์อินทร์จันทร์ รหัส 55-010928-5106-9 นายสุเมธ สุขม่วง รหัส 55-010928-5109-3 นายสุรศักดิ์ หมายมั่น รหัส 55-010928-5110-7 นางสาวมาลินี แก้วสว่างรหัส 55-010928-5127-1 นายวินัย ศรีพิพัฒน์รหัส 55-010928-5130-1 นางสาวสุชาดา ผ่องสีใสรหัส 55-010928-5136-1 นายเสฏฐวุฒิ สุทธะคำรหัส 55-010928-5138-7 นายอุกฤษฎ์ บุญช่วยรหัส 55-010928-5142-5 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการผู้บริหาร) รุ่นที่ R6 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เสนอ... ดร. วรพล มีถม วิชา : Management Information System 010935102

2 The first Starbucks opened in Seattle,Washington,on March 30,1971 by three partners: English teacher Jerry Baldwin, history teacher Zev Siegel, and writer Gordon Bowker. 1971 - 1987

3 After Howard Schultz bought Starbucks from Baldwin,Bowker and Sigel in 1987 and merged il Giornale into one business. The new name of the combined companies was Starbucks Corporation. At the time of its initial public offering on the stock market in June 1992 1986 - 1987 1971 -1987 1987 - 1992 1992 - 2011

4 Map of the Countries Containing Starbucks Stores, with about 6,500 outlets in 25 countries Starbucks has grown into the world’s number one specialty coffee chain. In 2001, Of the company’s 3,645 stores in the US,about 60% have Wi-Fi hotspots.

5 Starbucks launches T-Mobile HotSpot CustomersStarbucks store Activate a T-Mobile Hotspot account Wi-Fi enabled Wireless access at other location

6 “The convenience and reliability of T-Mobile HotSpot is bringing customers in frequently and keeping them in the stores longer.” To Think About: How does Wi-Fi provide value for Starbucks?

7 To Think About: What management, organization, and technology issues did it have to address in installing Wi-Fi network in its stores?

8

9


ดาวน์โหลด ppt WINDOW ON MANAGEMENT Wi-Fi : Starbucks’s Solution to Go นายพงษ์เทพ พลีขันธ์ รหัส 55-010928-5105-1 นายวาที วงษ์อินทร์จันทร์ รหัส 55-010928-5106-9 นายสุเมธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google