งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนทานของกล้ามเนื้อ (Strength and Endurance Exercise) เอกสารประกอบการสอนวิชา 514222 ผศ. ดร. ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนทานของกล้ามเนื้อ (Strength and Endurance Exercise) เอกสารประกอบการสอนวิชา 514222 ผศ. ดร. ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนทานของกล้ามเนื้อ (Strength and Endurance Exercise) เอกสารประกอบการสอนวิชา 514222 ผศ. ดร. ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ อธิบายเทคนิควิธีการ ข้อบ่งใช้ ข้อระวัง ข้อ ห้าม ในเทคนิคการออกกำลังกายเพื่อการรักษา ด้วยการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนทานของกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้อง ประยุกต์การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความ แข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อเพื่อการ รักษาในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

3 Muscle performance StrengthPowerEndurance Injury Disease Immobilization Disuse Inactivity Therapeutic exercise Active exercise Resistance exercise Impaired Functional limitation Disability Increase risk of dysfunction Weakness Muscle atrophy Improve muscle performance

4 Patient management Muscle performance problem Select tests and measurements Muscle testing 1-RM Dynamometry Strength gr. II-IIIStrength gr. IV up Free active exercise (FAE) Resistance exercise (Kisner & Colby, 2007)

5 Guiding principles Overload principle Specific adaptation to imposed demands (SAID) principle Reversible principle

6 Overload principle A load exceeds the capacity of muscle  Intensity: load or resistance  Volume: repetition, set or frequency of exercise  Strength training; amount of load Endurance training; time or repetition Precaution  Applied underlying pathology, age, state of tissue healing, fatigue, ability and goal of pt  Given time to adaptation of progressive loading

7 SAID principle Specificity of exercise  Mode or type  Velocity  Limb position (joint angle)  Movement pattern eccentric & concentric ex in WB

8 Reversible principle Adaptive changes in body’s systems are transient Detaining  decrease muscle performance within 1-2 week

9 Free Active Exercise (FAE) Indications  pt able to contract M. actively and move a segment (M. strength gr. II- III)  Add in exercise program such as aerobic, yoga, Tai Chi etc. Limitations  For strong muscles, FAE doesn’t maintain or increase strength  FAE doesn’t develop skill or coordination except in the movement patterns used  For brain damage pt. with unable to initiate mvt  Muscle imbalance: compensation mvt Precautions and contraindications  When motion is disruptive to healing process Acute tear, fracture and surgery Early controlled motion is used for decrease pain and increase rate of recovery; pt’s tolerance is monitored  After myocardial infarction, coronary artery bypass surgery or percutaneous transluminal coronary angioplasty FAE of UE are tolerated under careful monitoring of symptoms

10 Communication & describe Free from restrictive clothing Position for patient; comfortable with proper alignment and stabilization Position for PT; proper body mechanics Patient preparation

11 Therapeutic effects  Relaxation: pendulum  Increase joint mobility  Mainteinance elasticity and contractility  Increase tension, strength (grade III – III+)  Bone mineral  sensory feedback  Increase circulation, prevent thrombus formation  Improve coordination and motor skill for functional activity  Motivation  Set in aerobic exercise program: promote cardiovascular response  increase blood flow  incraseO2 uptake in active tissue  Capillary vasodilatation  Increase venous return

12 Demonstrate motion using PROM Patient perform motion PT’s guide pt if needed for smooth motion Motion is performed within available ROM Progression  Type of muscle contraction; concentric, isometric, eccentric  Change position  Change liver arm of moment  Decrease based of support  Complex movement Application of technique

13

14

15 (Kisner & Colby, 2007)

16 Specific FAE Pendulum (Codman’s) exercise  Passive  Active Six pack exercise Quadriceps setting exercise (inner range) (Kisner & Colby, 2007)

17 Resistance exercise Any form of active exercise in which dynamic or static muscle contraction is resisted by an outside force applied manually / mechanically Muscle performanc e StrengthPowerEndurance Endurance training (local endurance) Power trainingStrength training Resistance training

18 (Kisner & Colby, 2007)

19

20 AprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMar Model for Periodization Mesocycle 1Mesocycle 2Mesocycle 3Mesocycle 4 Preparative Phase Competitive Phase First Transition Second Transition ( active rest ) Volume Intensity Technique Low load, high volume high load, low volumeDecrease load & volume

21 Type of resistance training Resistance Manual resistance exercise Mechanical resistance exercise  Free weight; dumbbell, barbell, velgo weight, springs, medicine ball  Pulley systems  resistance machines  Elastic bands and tubing Pattern Isometric exercise Dynamic exercise Open-chain and closed chain exercise

22 Free Weight Pulley Springs Medicine ball

23 Weight machine N-K table Isokinetic dynamometer Elastic band

24 Application of resistance exercise 1.Warm up: site-specific dynamic mvt, stretching 2.Placement of resistance: distal end 3.Direction of resistance:  opposite of motion for concentric  Same direction for eccentric 4.Stabilization: avoid substitution NWB resisted ex: proximal end WB resisted ex: muscle control (internal stabilization) to hold nonmoving segment (Kisner & Colby, 2007)

25 5.Order: large muscle before small muscle 6.Intensity of ex or amount of resistance  Submaximal, forceful but controlled and pain-free effort Manual resistance: PT adjusted equal pt ability Free weights and machines: RM, MVC Elastic bands: color  Movement are smooth, nonballistic or tremulous 7.Volume: number of rep, sets, rest interval  Volume = set x rep  8-12 reps/set, 3 sets depend on goal strength/power/endurance  Rest interval: ATP reproduction < 60 s very short rest periods 90-120 short periods 3 min 8.Verbal or written instruction: simple 9.Monitoring pt 10.Cool down  Frequency: FAE, isometric 5 days/wk, other 2-3 days/wk  Progression: revaluate 2-4 wk, or 5% 2 wk (Kisner & Colby, 2007)

26 Medicine Ball

27 Precaution for resistance exercise 1.Valsava maneuver (phenomenon) Intra-abdominal and thoracic pressure BP breath rhythmically, count/talk during ex Exhale with each resisted effort 2.Substitute motions Appropriate resistance and stabilization

28 3.Overtraining or overwork repeated heavy resistance or exhaustive training muscle performance in healthy (overtraining) strength permanent or prolonged in NM disorder (overwork)  Avoid overtraining: adequate rest interval not to rapid progression adequate diet and fluid intake trained by periodization overwork: monitor fatigue, not ex to exhaust, longer rest interval 4.Exercise-induced muscle soreness  Acute muscle soreness: lack of BF, O 2, temporary build up metabolite  Delayed-onset muscle soreness: 12-24 hr after vigorous ex Appropriate cool down; low intensity ex, active recovery 5.Pathological fracture: osteoporosis and osteopenia

29 (Kisner & Colby, 2007)

30

31 6.Pain: resistance, stop exercise 7.Inflammationcontraindication 8.Severe cardiovascular disease Acute symptomcontraindication Start after 12 wk of myocardial infraction, coronary artery disease bypass graft surgery

32 Manual resistance exercise patient position Alignment Comfortable NWB Placement of resistance stabilization PT position Body mechanic Verbal command Simple & Timing Hold/Push/pull M. action order Type of contraction Static Dynamic Con/Ecc Intensity & V 8-12 rep, 3 sets Rest 3-5 min Strength Power Endurance (Kisner & Colby, 2007)

33 Mechanical resistance exercise patient position Placement of resistance stabilization PT position Verbal command M. action order Type of contraction Static Dynamic Con/Ecc Intensity & V Stregth Power Endurance

34 Resistance training program GoalLoadRepetitionSpeedRest Maximum strengthHeavy 80-100% 1RM (1-3 RM) Low 1-5 rep SlowLong PowerHeavy 70-80% 1RM (4-6 RM) Medium 6-10 rep Fastmedium HypertrophyMedium to heavy 70-80%+ 1RM (6-12 RM) Medium 8-12 rep SlowLong EnduranceLight 30-50% 1RM (12-20 RM) High 15+ rep ModerateShort (Kraemer et al. 1996)

35 Resistance training program จุดมุ่งหมายในการฝึก % ความหนักจำนวน ครั้ง จำนวน เซต เสริมสร้างความ แข็งแรง 90%-100%1-34-6 80%-89%3-5 70%-79%5-103-4 เสริมสร้างกำลัง ความเร็ว จังหวะการ ยกเร็ว 80%-90%1-34-5 70%-79%3-53-4 60%-69%5-82-3 เสริมสร้างความอดทน 60%-70%10-153-5 50%-59%15-203-4 40%-49%20-252-3 ( เจริญ, 2545)

36 Progressive resistance exercise (PRE)

37 (Howley & Franks 1997) Circuit training

38 Isokinetic training

39

40 Neuromuscular training การฝึกที่กระตุ้นผ่านระบบประสาทและ กล้ามเนื้อที่รวมเอาความแข็งแรงและการ เคลื่อนไหวด้วยความเร็วเข้าไว้ด้วยกัน Plyometric training Explosive Power

41 Stretch-shortening cycle (SSC) To increase the power by using both the natural elastic components of muscle and tendon and the stretch reflex

42 Plyometric training Phase I Eccentric Phase II Isometric – Amortization- Phase IIIConcentric

43 References American College of Sports Medicine. ACSM’s guideline for exercise testing & prescription. 8 th edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2010. Kisner C and Colby LA. Therapeutic exercise: foundations and techniques. 5th ed. F.A. Davis Company 2007.

44 Practices Manual  FAE  Manual resisted exercise  Resistance exercise with elastic band and medicine ball Machine  Free weights: dumbbell, barbell, spring  Weight machine, pulley, N-K table


ดาวน์โหลด ppt การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนทานของกล้ามเนื้อ (Strength and Endurance Exercise) เอกสารประกอบการสอนวิชา 514222 ผศ. ดร. ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google