งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพ ในร่างกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพ ในร่างกาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพ ในร่างกาย
บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพ ในร่างกาย Biology (40242)

2 บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
6.1 ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย 6.1.1โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์ 6.1.2 โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคน 6.2 ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย 6.2.1 การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 6.2.2 การขับถ่ายของสัตว์ 6.2.3 การขับถ่ายของคน 6.3 ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย 6.3.1 การลำเลียงสารในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์ 6.3.2 การลำเลียงสารในร่างกายของคน 6.3.3 ระบบน้ำเหลือง

3 circulatory system

4 การลำเลียงสาร การลำเลียงสาร หมายถึง การนำเอาสารอาหารที่ย่อยแล้ว , O2 รวมทั้งสารที่เนื้อเยื่อหรืออวัยวะบางอย่างสร้างขึ้น เช่น ฮอร์โมน ไปยังเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย และ นำของเสียจากเซลล์ไปสู้โครงสร้างที่ทำหน้าที่ขับถ่ายนำไปสู่ภายนอกร่างกาย

5 circulatory system Multicellular animals do not have most of their cells in contact with the external environment and so have developed circulatory systems to transport nutrients, O2 , CO2 and metabolic wastes. Components of the circulatory system include blood : a connective tissue of liquid plasma and cells heart : a muscular pump to move the blood blood vessels : arteries, capillaries and veins that deliver blood to all tissues

6 Function is Circulatory System
The circulatory system has a variety of functions : it regulates osmotic balance it regulates pH it transports nutrients and gases it carries hormones it regulates temperature it is part of the immune system

7 การลำเลียงสารในสัตว์ชั้นต่ำ
Lower organisms (sponges, worms) have a simple cell-to-cell circulation. Its efficiency is limited by surface-to-volume ratio. การลำเลียงในสัตว์ชั้นต่ำ เช่น ไฮดรา พลานาเรีย อาศัยการแพร่ของสารอาหารผ่านไปยังเซลล์ถัดไป

8 Structures that serve some of the functions of the circulatory system in animals that lack the system.

9 การลำเลียงสารในสัตว์ชั้นสูง
การลำเลียงสารในสัตว์ชั้นสูงขึ้นมาจะเริ่มมีระบบหมุนเวียนเลือดซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ 1. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด (Open circulatory system) ระบบนี้บางช่วงเลือดจะไหลไปตามช่องว่างของลำตัว และช่องว่างระหว่างอวัยวะ พบใน Mulluska จำพวกหอย และ Arthropod (แมลง) 2. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด (Close circulatory system) ระบบนี้เลือดจะไหลอยู่ภายในหลอดเลือด จากหัวใจไปสู่ส่วนต่างๆ แล้วกลับเข้าสู่หัวใจ ระบบนี้จะมีเส้นเลือดฝอยอยู่ด้วย พบในพวก Annelid (หนวนตัวกลม) , Mulluska จำพวกหมึก

10 There are several types of circulatory systems.
1. Open circulatory systems (evolved in insects, mollusks and other invertebrates) pump blood into a hemocoel with the blood diffusing back to the circulatory system between cells. 2. Closed circulatory systems (evolved in echinoderms and vertebrates) have the blood closed at all times within vessels of different size and wall thickness.

11 Open circulatory systems
Insects developed a more complex system: an open system in which blood sloshes about in a body cavity and is pumped by a heart. The heart is a long vessel whose systolic contractions propel the blood through the body cavity.

12 Open circulatory systems

13 Open circulatory systems

14 Open circulatory systems

15 Open circulatory systems

16 Open circulatory systems

17 Arthropods: peristaltic hearts, open circulatory system

18 Closed circulatory systems
Higher organisms have a closed system, in which blood is always in the circulatory vessels. A typical route in a closed system would take blood along this route : heart -- arteries -- arterioles -- capillaries -- venules -- veins and back to heart.

19 Closed circulatory systems

20 Closed circulatory systems

21

22 Vertebrate สัตว์มีกระดูดสันหลัง (Vertebrate)
มีระบบเลือดแบบปิดและมีหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือด      Fish มีหัวใจ 2 ห้อง คือห้องบน (Atrium) และห้องล่าง (Ventricle)   Amphibian มีหัวใจ 3 ห้อง     Reptile มีหัวใจ 3 ห้อง แต่มีแผ่นกล้ามเนื้อกั้นกลางบางส่วน    Crocodile มีแผ่นกั้นตลอดแต่มีรูตรงกลางแผ่นกั้น จึงถือว่าจระเข้เป็นสัตว์ที่เริ่มมีหัวใจ 4 ห้อง  Aves and Mammal มีหัวใจ 4 ห้อง

23 Fish: single circulation
Fishes have a simple, single circulation system in which blood from the heart goes to the gills to get oxygenated and from there to body capillaries before returning to the heart. The heart is equally simple, consisting of two chambers: an atrium and a ventricle separated by an atrio-ventricular valve, which prevents back-flow from ventricle to atrium. The problem with such a system is that the heart must pump blood through two capillary beds, gills and body, necessitating high pressure.

24 กลไกการหมุนเวียนเลือดของปลา
ขั้นตอนการฟอกเลือดของปลา 1. หัวใจ    2. หัวใจส่วนสูบฉีดเลือด (Ventral aorta)    3. เหงือก ( กรองเลือด )     4. เส้นเลือดหลัก (Dorsal aorta)    5. ร่างกาย

25 Closed circulatory systems

26 http://www. estrellamountain. edu/faculty/farabee/biobk/BioBookcircSYS

27 Octopus single ventricle heart + two separate bronchial hearts

28 Amphibians double circulation 2 atria , 1 ventricle
blood to lungs, left atrium, ventricle, body, right atrium little blood mixing,

29 http://www. estrellamountain. edu/faculty/farabee/biobk/BioBookcircSYS

30 Reptiles have a septum through ventricle

31 http://www. estrellamountain. edu/faculty/farabee/biobk/BioBookcircSYS

32 Mammals: double circulation
In order to split the work, a double circulation evolved that has one pump for each capillary bed. The heart servicing such a system is a two-cylinder engine. It consists of a double pump : the right atrium/ventricle combination pumps deoxygenated blood to the lungs; the left atrium/ventricle pumps oxygenated blood through the body capillaries. In the double system, deoxygenated and oxygenated blood take separate routes through the heart:

33 http://www. estrellamountain. edu/faculty/farabee/biobk/BioBookcircSYS

34

35

36 Summary

37

38

39

40

41

42

43 The diagram below summarizes the circulatory system of a mammal

44 Reference http://dragon.seowon.ac.kr/~bioedu/bio/ch39.htm

45 Thank you Miss Lampoei Puangmalai Major of biology
Department of science St. Louis College Chachoengsao

46 Closed circulatory systems

47 http://www. estrellamountain. edu/faculty/farabee/biobk/BioBookcircSYS

48 http://www. estrellamountain. edu/faculty/farabee/biobk/BioBookcircSYS


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพ ในร่างกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google